Методичні рекомендації

УДК 371.315

Артем’єва Оксана Євгенівна

учитель хімії, учитель-методист,

Комунальний заклад освіти

«Спеціалізована школа № 67

еколого-економічного профілю»

Дніпровської міської ради

 

STEM-ОСВІТА – ШЛЯХ ВІД ЦІКАВОЇ НАУКИ ДО СПРАВИ ЖИТТЯ

Анотація. Артем’єва О.Є. Stem-освіта – шлях від цікавої науки до справи життя.

Стрімкий розвиток IT-галузі, робототехніки, нанотехнологій виявляє потребу у досвідчених фахівцях, а, отже, виникає гостра освітня потреба у якісному навчанні сьогоднішніх учнів природничим та технічним дисциплінам – математиці, фізиці, хімії, інженерії, програмуванню. Освіта має відповідати сучасним тенденціям розвитку суспільства і сприяти підвищенню конкурентоспроможності національної науки.

Інтерактивні музеї науки можуть відіграти важливу роль у модернізації освіти щодо впровадження STEM.  У наш час вони перетворюються на важливі осередки освіти і навчання, оскільки забезпечують можливість ефективного формування раннього професійного самовизначення і усвідомленого професійного вибору, популяризації інженерних професій.

Ключові слова: Stem-освіта, музейні технології, профорієнтація

Аннотация. Артемьева О.Е. Stem-образование - путь от занимательной науки к делу всей жизни.

Стремительное развитие IT-отрасли, робототехники, нанотехнологий определяет необходимость в опытных специалистах, а, следовательно, возникает острая образовательная потребность в качественном обучении сегодняшних учеников естественным и техническим дисциплинам – математике, физике, химии, инженерии, программированию. Образование должно соответствовать современным тенденциям развития общества и способствовать повышению конкурентоспособности национальной науки.

Интерактивные музеи науки могут сыграть важную роль в модернизации образования по внедрению STEM. В наше время они превращаются в важные центры образования и обучения, поскольку обеспечивают возможность эффективного формирования раннего профессионального самоопределения и осознанного профессионального выбора, популяризации инженерных профессий.

Ключевые слова: Stem-образование, музейные технологии, профориентация.

Annotation. O.I. Artemieva

Stem-education is the way from entertaining science to the work of the whole life.

The rapid development of the IT industry, robotics and nanotechnology generates the need in experienced specialists. Consequently, the educational necessity for the quality teaching of today's students in natural and technical disciplines, such as mathematics, physics, chemistry, engineering and programming, emerges. Education should correspond to modern trends in the development of society and promote the competitiveness of national science.

Interactive museums of science can play a role in modernizing of education in the implementation of STEM. Nowadays they turn into important centers of education and training since they provide an opportunity for the effective formation of early professional self-determination and conscious professional choice, popularization of engineering professions.

Key words: Stem-education, museum technology, vocational guidance.

Постановка проблеми.

Світ змінюється з надзвичайною швидкістю. Усі ми, бажаємо цього чи ні, стали не лише свідками інформаційної революції, а й її учасниками. Впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва потребують розробки принципово нових підходів до освіти. Змінюється форма, а іноді й зміст освіти. Сьогоднішню школу можна порівняти з банком, вкладаючи в який свої цінності, ми сподіваємося на гарні дивіденди. Цінність - дитина, яку батьки довіряють школі, а дивіденди – освіта, яку дитина одержує в школі.

Отже, мета освіти сьогодні – формування освіченої особистості. Під освіченістю, на відміну від навченості, треба розуміти здатність до індивідуального сприйняття світу, широке використання суб'єктного досвіду в оцінюванні навколишньої дійсності на основі особистісно значимих цінностей і внутрішніх установок. Все це допоможе направити учня на правильний вибір майбутньої профессії. Це серйозний крок, який випускники роблять на підставі інформації, отриманої з різноманітних джерел, рівня своїх знань з профілюючих предметів та власних природних здібностей. Вступ до вищого навчального закладу є для них важливим життєвим проектом, над яким майбутні абітурієнти працюють разом з батьками, вчителями та адміністрацією школи. За даними управління економіки та статистики Міністерства торгівлі США, «за останні 10 років кількість робочих місць в областях STEM в три рази перевищило кількість інших професій. STEM-освіта є перспективним напрямом реалізації навчальної діяльності в рамках викликів 21 століття».

Мета статті.

Метою статті є обґрунтування доцільності використання музейних технологій для реалізації завдань STEM-освіти.

Аналіз актуальних досліджень.

Майже два з половиною тисячоліття тому Конфуцій сказав: "Я чую і забуваю. Я бачу і запам'ятовую. Я роблю і розумію". Мел Зільберман, почесний професор Університету Темпла, перефразував мудрі слова таким чином: «Коли я тільки чую – я забуваю. Коли я чую і бачу – я трохи пам'ятаю. Коли я чую, бачу, ставлю питання і обговорюю з кимось ще – я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, ставлю питання, обговорюю і роблю – я засвоюю знання і навички. Коли я вчу когось – я закріплюю те, що вивчив».

Ці слова можуть стати девізом STEM-освіти, основою якої є інтегрований підхід до навчання природничо-математичних дисциплін, проектна діяльність, демонстрація учням застосування науково-технічних знань у реальному житті, підготовка до сприйняття технологічних інновацій сучасного світу. Це навчання засновано на розвитку критичного мислення та комунікабельності учнів, впевненості у своїх силах, вмінні працювати в команді, формуванні інтересу до технічних дисциплін.

Сьогодні STEM-підходи реалізуються по-різному: це й різноманітні олімпіади, і діяльність Малої академії наук, інших закладів позашкілля, і різноманітні конкурси і заходи: IntelTechnoUkraine; IntelEcoUkraine; Фестиваль науки SikorskyChallenge; наукові пікніки, хакатони і багато іншого.

Музеї науки можуть доповнити традиційне навчання в природничо-науковій і технічній області. Більшість з них виникла вже в кінці ХХ століття. Девіз цих музеїв схожий з девізом голландського музею NEMO: «Не чіпати і не думати забороняється». Головне їх завдання: провокувати цікавість, заохочувати критичне мислення і дивувати на кожному кроці. Музеї науки - музеї, присвячені демонстрації наукових відкриттів, досягнень, експериментів і популяризації науки. Сучасним трендом є включення експонатів, що представляють цікаві наукові явища і інтерактивного компонента. Багато сучасних музеїв науки включають демонстрацію технічних досягнень і, таким чином, є науково-технічними музеями. Серед найбільш відомих: Лондонський музей науки (www.sciencemuseum.org.uk), Науковий центр NEMO в Амстердамі (www.e-nemo.nl), Музей CosmoCaixa в Барселоні (https://obrasociallacaixa.org/), DeutschesMuseum в Мюнхені, Музей «Евріка» в Вантаа (Фінляндія) ( http://www.heureka.fi), Місто науки і техніки в Парижі ( http://www.cite-sciences.fr), Музей популярної науки і техніки «Експериментаніум» в Києві (http://www.experimentanium.com.ua/) та аналогічний «Музей цікавої науки» в Одесі (http://min.od.ua/). В них розміщено близько 250 інтерактивних експонатів, які демонструють наукові закони чи природні явища. Постійна експозиція має розділи: механіка, акустика, оптика, електромагнетизм, інтелектуаніум. У музеї є чимало оптичних ілюзій, лазерний та дзеркальний лабіринти, ігрові експонати, яких не тільки можна, але і потрібно торкатися, рухати, експериментувати. В цьому році такий Музей цікавої науки – SmartZone (https://dnepr.detivgorode.ua/smartzone-muzej-interaktivnyh-eksponatov/) вібкрито і у місті Дніпро. Адміністрація музею пропонує не тільки цікаві екскурсії для дітей і дорослих, а ще цікаві пізнавально-розвиваючі програми в рамках шкільної програми для різних вікових категорій.

Сучасні інтерактивні музеї науки та науково-розважальні центри можна розглядати як засіб мотивації учнів до вивчення навчальних дисциплін, що складають STEM-освіту, як ресурс для її розвитку, як зразок інтеграції природничих дисциплін, математики та технічної творчості, тобто як об’єкти креативної економіки.

Раннє залучення учнів в STEM може підтримати не лише розвиток креативного мислення та формування компетентності дослідника, а й сприяти кращій соціалізації особистості, тому що розвиває такі навички, як: співробітництво, комунікативність, творчість. В досвіді роботи нашої школи музейні технології не є новими. Ми співпрацюємо з різними музеями:

 • Геолого-мінералогічний музей Національного гірничого університету;
 • Металургійний музей України в Дніпрі;
 •  Зоологічний музей Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Музей пожежної охорони - постійно діюча виставка пожежно-рятувальної служби головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Дніпропетровській області
 • Технічний музей «Машини часу»;
 • Аерокосмічний музей ім. О.М.Макарова.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття

Ознайомлення учнів зі STEM-професіями передбачає введення їх у світ нових понять і технологій. Серед понять – це такі: інновація, STEM і STEAM-освіта, STEM-спеціальності, STEM-грамотність, інжиніринг, реінжиніринг, креативна індустрія, мехатроніка, нанотехнології, фандрайзинг, наукова грамотність, освітня робототехніка (ОРТ), проектна діяльність, ТРВЗ, фасилітація [4].

Аналізуючи стан впровадження STEM – освіти в загальнонавчальних закладах України, Н.Морзе зазначає, що трансформація освітньої галузі у цьому напрямі вимагає від держави розробки політики, яка включатиме такі вектори: професійний розвиток, навчальні програми та система оцінювання, ІКТ, ресурсне забезпечення, дослідження та оцінювання.

У кожної дитини настає період, коли у неї виникає запитання: «Чому, навіщо взагалі мені вчитися?» «Хороший педагог відповість дитині і знову заохотить її, але STEM-освіта зробить так, щоб цього запитання навіть не виникало» – переконаний директор НЦ «МАНу» Оксен Лісовий.

Отже, для ефективного формування раннього професійного самовизначення і усвідомленого професійного вибору, популяризації інженерних професій, підтримки обдарованих учнів, рівного доступу до всіх напрямків якісної освіти дітей з особливими потребами, поширення інноваційного педагогічного досвіду та освітніх технологій, широкої пропаганди результатів дитячої науково-технічної творчості необхідно розповсюдження ідеї впровадження STEM–освіти, популяризація науки.

Висновки.

 1. Сучасні інтерактивні музеї науки та науково-розважальні центри можна розглядати як засіб мотивації учнів до вивчення навчальних дисциплін, що складають STEM-освіту, як ресурс для її розвитку, як зразок інтеграції природничих дисциплін, математики та технічної творчості, тобто як об’єкти креативної економіки.
 2. Впровадження підходів STEM-освіти в загальноосвітні навчальні заклади вимагає системної просвітницької діяльності серед учителів, розробки готових методик проведення занять, сценаріїв заходів.
 3. Подальшого дослідження потребують питання розробки стандартів STEM-освіти (з урахуванням міжнародного досвіду), навчальних планів, розробки методик навчання для різних вікових категорій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. STEAM-освіта: інноваційна науково-технічна система навчання [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ippo.kubg.edu.ua/content/11373
 2. Василишин М. С. Інноваційна освітня діяльність музеїв в Україні й Польщі / М. С. Василишин // Матеріали науково-практичної конференції «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» (Київ, 24 - 25 вересня 2013 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К.: НКПІКЗ, 2013. – С. 15–17.
 3. Морзе Н. Презентація STEAM-освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.stemschool.com/ Facebook Twitter Google+
 4. Музей науки й технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://forbes.net.ua/ua/lifestyle/1418159-kult-pohid-10najpopulyarnishih-muzeyiv-svitu#8. – Назва з екрана.
 5. Наказ МОН України № 188 від 29.02.2016 р «Про створення робочої групи з питань впровадження STEM-освіти в Україні» [Електронний ресурс]. –Режим доступу: mon.gov.ua
 6. 12 наукових музеїв, цікавих дорослим і дітям [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://megasite.in.ua/93393-12-naukovih-muze-v-cikavih-i-doroslim-i-dityam.html. – Назва з екрана.