Методичні рекомендації

1. Актуалізувати розвиток технологічно важливих якостей, до яких відносяться: професійне спрямування; працелюбність, діловитість; різновидність інтересів і схильностей; гнучкість мислення, вибір способів перетворюючої діяльності, висока професійна компетентність і майстерність; професійна мобільність; самостійність, здатність творчо вирішувати  технологічні  завдання; емоційна стійкість, здатність до комунікативної діяльності; висока відповідальність і дисциплінованість; розвиток естетичних почуттів і смаків; сформованість сучасного економічного мислення; гарний загальний фізичний розвиток і здоров’я; потреба в якісній підготовці до перетворюючої діяльності в сучасному інформаційно і технічно наповненому світі; сформованість потреби в постійному самовдосконаленні.

2. При реалізації програми впровадження STEM - освіти в навчальні заклади викладачам слід активно використовувати інноваційні методи навчання, а саме програмовані, інтерактивні та проблемні для ефективного формування раннього професійного самовизначення і усвідомленого професійного вибору, популяризації інженерних професій, підтримки обдарованих учнів.

3. З метою розвитку креативності, творчої ініціативи й активності учнів домагатися формування цілісного сприйняття фактів, подій і процесів у природі та сучасному житті. Залучати учнів до процесу набуття знань, умінь і навичок за допомогою дослідницької діяльності та через створення проблемних ситуацій, що дозволить учням оволодіти знаннями та сформувати навички у практичній діяльності, пройти технологічний алгоритм від зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту, а також навчитися презентувати його потенційним інвесторам.

4. Проявляти щиру зацікавленість в результатах своєї роботи; застосовувати все різноманіття форм, методів, засобів та прийомів навчання, щоб складне ставало легким, недоступне – зрозумілим, щоб кожен урок був відкриттям не тільки для дитини, а й для вчителя.

 

Старший викладач кафедри виховання, культури здоров’я,

позашкільної та професійної освіти

КЗВО «Дніпровської академії неперервної освіти»

Яшина Олена Миколаївна