Методичні рекомендації

Автор роботи: Приходько Анастасія Сергіївна,

учениця 9-Б класу

Науковий керівник: Вірченко Тетяна Ігорівна,

канд. філол. наук, доцент

Завантажити документ

Майя Нехороша

Спеціальна комісія  ЮНЕСКО   оголосила  21 століття століттям освіти.

Освітні реформи стають важливою складовою соціальної політики багатьох держав світу, набувають глобального характеру.

Пошуком шляхів підвищення якості навчання  молоді сьогодні стурбовані Європейські держави. Занепокоєння Заходу -   учні не готові до життя в новому суспільстві, не вміють креативно мислити, не  досить сформовані навички  самостійно  вчитися, працювати з інформацією. Саме цей фактор став  основним чинником визначення сучасної  стратегії навчання.   .

Зокрема, у документах ЮНЕСКО  фундаментальні завдання освіти  такі – НАВЧИТИ:

* Отримувати знання (вчити вчитися);* Працювати і заробляти (учіння для праці);

*Жити (навчання для суспільного буття);

* Жити разом (навчання для сумісного життя).  Бо ж уміння і потреба  вчитися дає можливість учням успішно самореалізуватися у дорослому житті.

Глобалізація світового інформаційного середовища, інтеграційні процеси несуть неперервні зміни в  усі сфери життя нашої держави. Україна

спрямовує свою  політику на реформування освіти.

.Якою хоче бачити освіту наше суспільство?   Відповідь - виведення  освіти на  рівень досягнень світової цивілізації.  Сучасна система освіти України - основний чинник розвитку нового покоління громадян,  нової політики, економіки,  суспільства, зорієнтована  на  європейські стандарти.  

Як цього досягти?

Створити єдиний європейський освітній простір від садка до університету, забезпечити його випереджальний характер  - саме ця стратегія розвитку освіти  визначена Третім з’іздом педагогічних  працівників України.

З приводу  цього варто навести думку провідного спеціаліста ЮНЕСКО Раджа Рой Сингха: «Ми вчимося у минулого, намагаючись відтворити й відновити його. Прийшов час учитися у майбутнього, випереджаючи його».

У чому суть випереджальної освіти?

За  ствердженням науковців (С.Батишев, В. Горшенін, К. Колін, А.Марон, Л. Монахова), сутність концепції випереджальної освіти  «полягає в тому, щоб перебудувати зміст та методологію навчального процесу в усіх ланках системи освіти.»

 Завдання сучасної освіти -  готувати людей з новими ціннісними орієнтирами,  активною громадянською позицією,   давати  такі знання та навички, які дозволили б їм  адаптуватися до швидкоплинного часу і змін, бути конкурентоздатними на ринку праці.

Якою нормативно-правовою базою керуватися?

Основні   принципи і напрями розвитку інноваційної вітчизняної освіти  окреслено  Державною національною програмою “Освіта” Україна 21 століття, чинним законодавством, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 р.( 2011).

На оновлення  процесу навчання спрямований  Закон України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань дошкільної та загальної середньої освіти щодо організації навчально – виховного  процесу” (2011),  Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний  процес загальноосвітніх навчальних  закладів інформаційно-комунікаційних технологій  "Сто відсотків" на період до 2015 року»,  обласний проект “Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти»

      Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому.  

Які ж напрямки реформування освіти уже впроваджуються?

 Модернізуються  типи та структура освітніх навчальних закладів (приватні, державні, комунальні; ліцеї, гімназії, коледжі, колегіуми; авторські школи тощо)

Оновлюється зміст  навчання і виховання, розробляються і впроваджуються нові державні стандарти освіти. 

Реалізуються інноваційні  концепції виховання дітей та молоді на підставі національної системи освіти.

Удосконалюється  профілізація  та індивідуалізація освітнього процесу.  

Найважливіша  сучасна тенденція в освіті – інноваційний підхід  до    організації навчального процесу.

Сучасний навчальний  процес  передбачає впровадження інноваційного змісту,  оновлених планів і програм,  стандартів, нової парадигми освіти і  методики навчання, залучення в його зміст інноваційних сучасних педагогічних та інформаційних технологій, які модернізують процеси в будь-якій галузі економіки і соціуму.

В чому ж суть інноваційного  навчального  процесу?

Науковці стверджують, що навчальний процес –  це нерозривна єдність трьох складників:

інформаційного (передача, прийом, нагромадження; перетворення, збереження й застосування інформації - змісту навчання);

психологічного (становлення і розвиток особистості);

кібернетична  - керування навчально-пізнавальною діяльністю.

За даними вчених,   навчання й передавання знань має сенс тільки в незмінному середовищі. В інформаційному суспільстві принцип формування в учнів   знань з основ наук відходить на задній план.

Адже  сучасна людина живе в середовищі, яке безперервно змінюється.

Сьогодні в основі навчального процесу  лежить кібернетичний складник – учень учиться, а школа організує цей процес і керує ним.

Ми вимагаємо від учнів знання, а потрібно прищепити навички

вчитися, вміння навчатися, сформувати компетентність, тобто знання, уміння, навички та досвід їх застосування.

Учень, що  вчиться в умовах інноваційної дидактики, вимушений думати сам за себе, покладатися на себе.  Саме цього очікує від нього життя. Завдяки переходу від педагогіки інформативно-репродуктивної до педагогіки  діяльнісно -  рефлексивної,  школа стає для учнів школою життя.

До речі, Павло Блонський сказав:  «Завдання школи – навчити жити, наша школа – школа життя. Ми повинні виховувати людину, здатну до самовизначення»

Хто ж сьогодні є головним реформатором навчального процесу?

Ключову роль у реалізації цього завдання відіграє учитель, який сьогодні перестає бути основним джерелом знань, а стає організатором самостійної  діяльності учнів.

Багатьом відома така притча. Звернувся до монаха бідняк: "Дай мені риби! Я голодний.” Монах мовчки віддав йому вудочку. Повчальний зміст зрозумілий: треба давати не стільки їжу, скільки засіб її добування. Цей висновок стосується цілей та завдань,  що стоять перед сучасною  освітою в інформаційному cуспільстві.  

У свій час В. О. Сухомлинський писав: «Навчити дитину вчитися, дати їй уміння, за допомогою яких вона буде самостійно здійматися зі сходинки на сходинку довгого шляху пізнання, - це одне з найскладніших завдань вчителя.»  

Порівнюючи традиційну та інноваційну освіту, які сьогодні паралельно існують в Україні,  І. Зязюн зробив висновки, що традиційна система навчання є безособистісною, "бездітною... безлюдською".У ній "людина... постає... об'єктом, яким можна керувати за допомогою зовнішніх впливів, загальних стандартів і нормативів"

До цього слід додати дані  моніторингу -  сьогодні: 40% учнів не хочуть ходити до школи,  50%  не задоволені знаннями, третина

має невристичні зміни в психіці і лише 10% радіють зустрічі з учителями.

За даними американських учених,  під час  занять учень засвоює всього 5 % матеріалу, під час читання - 10%, роботи з відео/аудіоматеріалами - 20 %, під час демонстрації - 30 %, під час дискусії - 50 %, під час практики - 75 %, а коли учень навчає інших чи відразу застосовує знання - 90

Зазначені дані визначають гостру потребу в інноваційному підході до організації навчального процесу.

Інноваційне навчання – це такий навчальний процес, що будується як творча взаємодія вчителя й учнів, максимально спрямована на самостійний пошук учнями нових знань, нових пізнавальних орієнтирів,  навичок розв’язання навчальних і життєвих проблем.   Сучасний процес навчання вимагає від  учителя глибоких знань з психології, уміння поєднати педагогічні технології навчання з психологією розвитку дитини та її креативними  можливостями.  

Це означає, що  учитель повинен організувати навчальний  процес таким чином, щоб вирішувалися завдання розвитку мотиваційної сфери на певному віковому етапі.  Кажуть: можна силою привести коня до води, але не можна присилувати його пити. І людину, як зазначав Л.В. Занков, не можна силою змусити вбирати знання, здобувати освіту. Як сказав Плутарх, учень — це не посудина, яку необхідно наповнити, а факел, який потрібно запалити.

У сучасній українській школі використовують як традиційні технології навчання (пояснювально-ілюстративна, проблемна, програмована, диференційована та ін.), так і нові технології навчання (особистісно-орієнтована, групова,  розвивальна, технологія формування творчої особистості, технологія навчання як дослідження, модульно-рейтингова, нові інформаційні технології,  проектування і моделювання, які реалізуються через навчальні модулі.

Досить широко застосовуються у навчальному процесі      технології, напрацьовані вітчизняними і зарубіжними ученими.

Модульне та модульно-розвивальне навчання, яке зародилося в кінці 60-х років у англомовних країнах. Теоретичні засади модульного навчання розроблялися цілим рядом учених - Є. Сковіним, А. Фурманом, П.Третьяковим, М.Лазарєвим, А. Алексюком,  Огнев’юком. Модульне навчання – це пакет навчальних програм для індивідуального навчання, що забезпечує навчальні досягнення учня з певним рівнем попередньої підготовки.

Метод проектів був запропонований і розроблений американським філософом Джоном Дьюї у першій половині XX ст.  Його суть полягає в тому, що учень має вчитися сам. а вчитель - здійснювати мотиваційне керівництво його учінням. Тобто мотивувати, організовувати, координувати, консультувати, контролювати. Проектному навчанню віддають перевагу майже 80% учителів.

 В основі дидактичної системи французького педагога Френе – навчання, співробітництво груп учнів з одним або кількома  дорослими, зайнятих спільним пошуком, дослідженням, творчістю. Знання добуваються шляхом пошуку, а не вивченням правил і законів.  

Основи   особистісно зорієнтованого навчання заклали ще давньогрецькі вчені Левкіпп та Демокріт (5 ст. до н.е.). Особистісно-орієнтований підхід передбачає співпрацю та співтворчість учня та вчителя. Завдання вчителя - пізнати учня як особистість, розкрити та розвинути його індивідуальні здібності.     

Інтерактивні технології впроваджуються ще з 20 років. Їх розвинув  Сухомлинський, Амонашвілі, Шаталов, Ільїн Це співнавчання (колективне, кооперативне, навчання у співпраці), в якому і вчитель, і учень є суб'єктами навчання.  Моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри.

Інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення  в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.

Мультимедійні технології пов'язані із створенням мультимедіа-продуктів: електронних книг, енциклопедій, комп'ютерних фільмів, баз даних. У цих продуктах об'єднаються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація

Підводячи підсумки зазначеного, сучасний учитель повинен бути:  науковцем  (володіти підходами і методами дослідницької роботи);

педагогом  (знати та вміти застосовувати на практиці педагогічну теорію); 

психологом  (знати основи психології,  вікові та індивідуальні психологічні особливості учнів); технологом  (володіти методикою і технологією навчально-виховного процесу, втілюючи наукові ідеї в практику); 

організатором  (володіти навичками управлінця-менеджера для управління учнівським колективом);  трохи -  медиком (знати фізичні і розумові  межі дитячого організму,  рамки психологічного навантаження);  і навіть артистом (уміти перевтілюватися, володіти правильною дикцією, художнім словом).  

Звичайно, успішна організація інноваційного навчального процесу можлива за умови  сучасного  науково –методичного, матеріально –технічного забезпечення  вчителя,  знання  і володіння ним   механізмом   запровадження  інноваційних методів і технологій,

Не менш важливе значення  для вчителя має  робота керівництва школи щодо організації добре продуманої, творчої, дієвої і результативної  методичної роботи - системи взаємозалежних заходів, дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога.  Саме через методичну роботу здійснюється підготовка  вчителів до впровадження нового змісту освіти,  оволодіння інноваційними педагогічними технологіями,   залучення до дослідної й  експериментальної роботи,  вивчення, апробації досвіду вчителів-новаторів,    

Сучасному вчителю слід взяти до уваги  важливі дослідження вчених щодо навантаження  наших учнів.

Випускник середньої школи повинен прочитати 45 тисяч сторінок програмних творів художньої літератури, 1000 сторінок  з історії, вивчити 300 законів і понять з хімії та виконати 1,5 тисячі задач, а ще з фізики, математики, з мов. За 11 років  навчання для школярів проводиться 260 зборів. 5 тисяч різних заходів - це половина загальної кількості уроків, ще більші перевантаження в учнів ліцеїв, гімназій і колегіумів.

Тому потрібно, щоб учитель захотів використовувати дидактику

Сухомлинського, актульні методи виховання Макаренка,  експерименти Занкова,  праці Амонашвілі, ідеї і досвід учителів-новаторів Шаталова, Лисенкової, Ільїна та ін. Пригадаймо твердження Сухомлинського: «Якщо вчитель не зміг дати дитині радощі пізнання матеріалу, учіння перетвориться  для незміцнілої, без наявного морального досвіду людини в тяжкий тягар». 

Шановні колеги, учні, батьки!

27 лютого 2014 року Дніпропетровська область буде святкувати 82-річницю створення.

Дніпропетровщина – це неповторний край щедрості землі та багатства, краси та ніжності, материнської любові та батьківського наказу. З сивої давнини бере початок історія Придніпров’я. Тут народилися воїни, які боронили рідну землю від ординських і турецьких завойовників. Дніпропетровщина – батьківщина запорізького козацтва. З восьми січей п’ять було розташовано на території нинішньої області.

З перших днів Великої Вітчизняної війни дніпропетровці разом із усім народом піднялися на захист Вітчизни від фашистської навали. Понад 200 тисяч наших земляків загинуло на полях боїв.

Форсування Дніпра – унікальна сторінка історії Дніпропетровщини. 594 солдат і офіцерів отримали високе звання Героя Радянського Союзу за оборону і визволення нашої області. Низький уклін синам і донькам, які загинули за Батьківщину, за рідний край.

Мета проведення уроку:

 • ознайомлення учнів з документальними сторінками Дніпропетровської області ( утворення, територія, поділ на адміністративні райони, чисельність населення, Дніпропетровщина в період Великої Вітчизняної війни та  повоєнний період, природа, фауна…);
 • сформованість основних понять про суспільство, державу, націю, народ;        
 • почуття поваги та гордості за рідний край, мову, культуру;
 • формування ціннісного ставлення до себе, до сім’ї, родини, праці, природи.
 • виховувати відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;
 • розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей.

Для учнів 1- 4 класів під час підготовки і проведення єдиного уроку варто запропонувати такі форми, які пропагують людяне ставлення до історичного минулого Дніпропетровської області, пошану до воїнів-земляків, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Доцільно використати на уроці оповідання з історії регіону, кінофільми, художні твори , проекти про Дніпропетровщину.

Орієнтовні форми проведення уроку в 1-4 класах:

- виставка малюнків на тему: « Портрет моєї Дніпропетровщини»»;

 • вікторина « Екологічна стежка рідного краю»;
 • екскурсії до музеїв міст, районів області;
 • бесіда-розповідь « Історія моєї вулиці» ;
 • перегляд кінофільмів про рідне місто, район, область;
 • презентація творчого проекту «Лине пісня колискова»
 • спортивна гра « Нумо, козачата!»;
 • віртуальна подорож « Сучасна Дніпропетровська область»;
 • інтелектуальна гра «Від матері до доні добро передати».

Єдиний урок у 5-9 класах повинен сприяти осмисленню ідей патріотизму, пошани до історичного минулого Дніпропетровщини, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин, почуття любові до рідного краю.

Рекомендуємо творчі форми проведення уроку:

- перегляд фрагментів документального серіалу « Жива пам’ять регіону», створеного за підтримки О. Вілкула ( містить інформацію про історію Катеринославщини – Дніпропетровщини 1910-2010р.р.);

 • презентація дослідницько-пошукового проекту «Я і моє Придніпров’я»;
 • круглий стіл «Економіка регіону »;
 • конкурс стіннівок « Космічні технології Дніпропетровська»;
 • фотовиставка « Фонтани мого міста»; «Славетні імена Придніпров’я»;
 • виступ агітбригад « Колосок пам’яті »;
 • живий діалог « Я і соціум: проблеми самореалізації»;
 • екскурсії до музеїв та бібліотек міста.

Підготовка і проведення уроку  в 10-11-х класах має сприяти формуванню у молоді розвитку загальнолюдських цінностей, культури міжнародних відносин, а також наслідуванню традицій рідного краю та виховувати цілеспрямованість, упевненість у собі, громадську позицію, моральні якості.

Пропонуємо орієнтовні форми уроку:

 • круглий стіл « Освіта Дніпропетровщини: нові стратегічні орієнтири»;
 • презентація проекту « Обдарована молодь Дніпропетровщини»;
 • урок-спогад «Спогади про Катеринослав»;
 • літературно - музичний калейдоскоп « Від серця до серця»;
 • перегляд документальних фільмів про Петриківський розпис, «Моя сім’я, моя родина – це наша область, Україно!»;
 • фотовиставка « Тарас Шевченко і Дніпропетровськ»;
 • години спілкування, тематичні вечори, презентації: «Спорт та здоровий спосіб життя Придніпров’я»; «Науково-освітній потенціал Дніпропетровщини на міжнародному рівні», «Презентуємо учнівське самоврядування», « Дніпропетровщина – космічна столиця України».

Проведення єдиного уроку має стати визначною подією в житті кожного  учня, важливим засобом громадянського, патріотичного, морального виховання. Складовими уроку є використання державної символіки, логотипу Дніпропетровщини, естетичний рівень оформлення кабінетів, зали. Урок також має справити великий вплив на світогляд учнів - спадкоємців традицій нашого краю, а також відтворення і розвиток інтелектуального й духовного потенціалу нації та інформаційно - комунікаційних технологій.

Додаток№2

Джерела

1.                  Антологія поезії Придніпров’я.– Дніпропетровськ: Січ, 1999.– 415 с.

2.                  Байбурин, Р.М. Слава казацкая (Книга для чтения по истории родного края XVI-XVIII вв.) / Р. Байбурин. – Дн-ск: "ИМА-пресс", 2009. – 236 с.

3.                  Білокінь Надія. Петриківський розпис: Набір листівок.– К.: Мистецтво, 1985.– 11 лист.

4.                  Білоусов Євген. Славетні імена Придніпров'я: для середнього шкільного віку / Є. Білоусов. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 2002. – 170 с.

5.                  Богомаз М.С. Придніпров’я рухається та тече... – Дн-ськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2004. – 416с.

6.                  Богомаз М.С. Топономія Дніпропетровшини / М.С. Богомаз, В.С. Мороз. –Дн-ськ: ВАТ Дніпрокнига, 2006. – 446с.

7.                  Веселки ріднокраю: Антологія дитячої літератури Придніпров'я за останні 110 років.– Дн-ск: Дніпро, 1995.– 191с.

8.                  Газети і журнали Катеринославщини (1838-1916): Наук.-допоміжн. бібліогр. покажчик.– Дн-ск, 1993.– 45 с.

9.                  Гарькава Тетяна: Петриківський декоративний розпис: Буклет.– Д., 2006.– 16 с.

10.              Глухенька Н. Петриківські декоративні розписи.– К.: Мистецтво, 1969.– 41 с.: іл.

11.              Гоголь М.В. Тарас Бульба: Повість / Пер. з рос., Худ. В.К.Авраменко.– К.: Веселка, 1971.– 123 с.

12.              Голобуцький В.О. Гомін, гомін по діброві. – Дніпропетровськ: Січ, 2003. – 208 с.

13.              Головні досягнення Дніпропетровщини за 2011-й: підсумки року // Вісті Придніпров’я. – 2011.-27 грудня. №100. – С.4-5.

14.              Голуб І.С. Сім чудес Дніпропетровщини: художньо-пізнавальне видання для молодшого та середнього шкільного віку / І. Голуб. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 2004. – 166 с. – (Пізнавай і шануй свій край).

15.              Гончар О. Собор: Роман для ст. шк. віку.– К.: Веселка, 1992.– 286 с.– (Ш-на б-ка).

16.              Датченко Ю.В. Писанки Катеринославщини: посібник з писанкарства / Ю. Датченко. – Дн-ськ: Герда, 2011. - 48 с.

17.              Дерево пам'яті: Книга українського історичного оповідання  Вип. 2: Від 1648 року до початку ХХ століття.– К.: Веселка, 1992.– 554 с.: іл.

18.              Дерево пам'яті: Книга українського історичного оповідання Вип. 1: Від найдавніших часів до 1648 року.– К.: Веселка, 1990.– 606 с.: іл.

19.              Дивовижна Україна – Харків: Фактор, 2008. – 192 с. – (Україна. Учора, сьогодні, завтра).

20.              Діти Козацької Матері: Історико-пригодницькі повісті та оповідання / Упоряд. В.Шевчука.– К.: Веселка, 2004.– 333 с.

21.              Дніпропетровськ. Віхи історії. – Дніпропетровськ: Грані, 2001. – 256с.

22.              Дніпропетровськ. Минуле і сучасне. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001. – 584с.

23.              Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека: історична хроніка. Рік заснування 1834. / упоряд Т.О. Абраїмова. – Дн-ск: ДОУНБ, 2009. – 152 с.

24.              Дніпропетровська область: адміністративно-територіальний устрій. – Дн-ськ: ЕНЕМ, 2008. – 200 с.

25.              Дніпропетровська область: географічний атлас / Відп. ред. Т.В.Погурельська. – Київ: Мапа-Київ, 2001. – 20 с. – (Моя мала Батьківщина).

26.              Дніпропетровська область: історія та сучасність (до 75-річчя створення). – Дн-ск: Арт-Пресс, 2007. – 256 с.

27.              Дніпропетровщина: Фотоальбом.- Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001. – 240 с.

28.              Довідник Регіональної спілки письменників Придніпров'я / Упоряд. М.П.Данканич, Г.П.Калиниченко, Л.Ф.Корчма.– Дн-ск: Видавничо-творчий центр „Гамалія”, 2005.– 92 с.

29.              З любові і муки...: / Ф. Білецький, М. Нечай, І Шаповал та ін.– Дн-ск: Дніпро, 1994.– 504 с.

30.              Заремба В. Долі: Оповідання. Повісті.– Дн-ск: Пороги, 2002.– 166 с.

31.              Зеленська Л.І. Топонімія Дніпропетровської області: навчальний посібник / Л.І. Зеленська. – Дн-ськ: РВВ ДНУ, 2001. – 56 с.

32.              Історія русів / Укр. пер. І.Драча.– К.: Веселка, 2001.– 364 с.

33.              Кавун М. День народження області // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2002 рік: бібліогр. покажчик / Упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001 - С. 84-86.

34.              Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове.– Дн-ск: Січ, 2001.– 494 с.

35.              Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове: Коротка історія Війська Запорозького з малюнками, картами й планами. Оповідання. Для серед. та старш. шк. віку.– К.: Веселка, 1992.– 268 с.

36.              Кащенко А.Ф. З Дніпра на Дунай: Оповідання для юнацтва з часів скасування Запорозької Січі.– К.: Веселка, 1993.– 64 с: іл.– („Золоті ворота”).

37.              Книга Дніпропетровщини 2005: Анотований каталог видань з фондів Дніпропетровської державної обласної бібліотеки) / Укладач С.Ю.Усенко.– Дн-ск: ДОУНБ, 2006.– 61 с.

38.              Книга пам'яті України. Дніпропетровська область. – Дніпропетровськ.: Січ, 1995. – 718с.

39.              Костиря І.С. Межівська сторона: Книга про письменників-земляків у 2-х частинах.– Донецьк: Каштан, 2003.– 580 с.

40.              Крип'якевич І.П. Пригоди малих козаків: Історико-пригодницькі повісті та оповідання.– К.: Веселка, 2004.– 254 с.– („Козаченьки”).

41.              Крот В.І. Дніпропетровщина - поетичний край, – Дніпропетровськ: Інновація, 2004 – 108 с.

42.              Крот В.І. Театр поезії "Весна".– Дн-ск: Поліграфіст, 1999.

43.              Літературне Придніпров’я: Навч. посібник з хрестоматійними матеріалами до шкільних програм. В 2-х томах.-Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2005. – c.742

44.              Лоян М.І. Таромське: перегук століть / М. Лоян, З. Шевцова. – Дн-ськ: Монолит, 2009. – 704 с.

45.              Манжура І. Трьомсин Богатир: Поема-казка.– Дн-ск -Рубанівське.– 2006.– 17 с.

46.              Маркова Л.Н. Об изменениях в административно-территориальном делении Екатеринославщины-Днепропетровщины в 1922-1941 годах//Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип. 1: Матеріали першої міжрегіон. іст.-краєзнав. конф. (8-9 жовт. 1998р. м. Дніпропетровськ). – Дн-ськ, 1998. – С. 185-190.

47.              Марфа Тимченко.– К.: Мистецтво, 1974.– 29 с.: іл.

48.              Мицик, Ю.А. Царичанка козацька: до 400-ліття заснування Царичанки / Ю.Мицик. – К.: Генеза, 2004. – 88 с.

49.              Місто мого дитинства: Програма з краєзнавства / Укладачі Г.Ф.Драгунов, Л.Г.Шевцова, Я.Ф.Єліна, І.І.Ярко.– Дн-ск: Проспект, 2006.– 12 с.

50.              Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2007 рік: Бібліограф покажчик / упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2006. – 188 с.

51.              Моє Придніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2012 рік: Бібліографічне видання. У 2-х ч. Ч. 1 / упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2011. – 182 с.

52.              Музеї Дніпропетровської області: довідник-путівник. – Дн-ск: АРТ-Прес, 2006. – 56 с.

53.              Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури (Матеріали обласної наукової конференції, присвяченої 225-річчю м.Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького, 2003. – 135 с.

54.              Народные мастера Приднепровья.– Дн-ск: Промінь, 1978.– 112 с.

55.              Пікуш Андрій. Петриківський декоративний розпис: каталог.– Дніпропетровськ, 1986.

56.              Перлини козацького Присамар'я: містечко Самарь та Богородицька фортеця: тем. збірник. – Дн-ськ: Видавництво ДНУ, 2008. - 168 с.

57.              Перші прогулянки Дніпропетровськом / Уклад. Л.Г.Шевцова, К.М.Маламуш, І.І.Ярко.– Дн-ск: Проспект, 2005.– 34 с.– („Пізнай свій край”).

58.              Петриківка = Petrykivka: Альбом репродукцій.– Дн-ск: Дніпрокнига, 2001.– 216 с. (Пізнавай і шануй свій край).

59.              Петриківка: Художні промисли України: Комплект листівок.– К.: Мистецтво, 1985.

60.              Петриківський розпис (З фондів Дніпропетровських художнього та історичного музеїв): Комплект листівок.– Дн-ск: Дніпрокнига, 2004.– 16 арк. кольор. іл.

61.              Петриківський розпис (з фондів Дніпропетровського художнього музею): Комплект листівок.– Дн-ск: Дніпрокнига, 1992.

62.              Петриківський розпис: Федір Панко.– К.: Мистецтво, 1986.

63.              Петро Сагайдачний: Іст.-док. кн.: Для серед. та старш. шк. віку.– К.: Веселка, 1992.– 62с.– ("Гетьмани України").

64.              Платонов В. Человек-легенда Александр Поль. – Днепропетровск: Проспект, 2002, – 207 с.

65.              Пригара М.А. Михайлик – джура козацький: Історична повість.– К.: Веселка, 2004.– 146 с.– („Козаченьки”).

66.              Присамар'я Дніпровське - перлина природи міжнародного значення / В.В. Манюк [и др.]. – Дн-ськ: 2010. – 37 с. – (Охороняймо скарби природи Степового Подніпров'я: вип. 1).

67.              Прозаїки, поети, публіцисти... Дніпропетровська організація НСПУ: Наук.-допоміжн. біобібліограф. покажчик / Упоряд. І.Голуб.– Дн-ск: ДОУНБ, 2006.– 262 с. (Сер.: „Літературна Дніпропетровщина”).

68.              Птахи степового Придніпров'я: минуле, сучасне, майбутнє: (Матеріали Перших Вальхівських читань). – Дн-ськ: 2007. – 180 с.

69.              Савченко В. Бог не під силу хреста не дає: Поетичне Придніпров’я; Есе.– Дн-ск: Січ, 1999.– 64 с.

70.              Савченко В. В. Шлях у три покоління: Есе.– Дн-ск: Січ, 2003.– 64 с.

71.              Світленко С.І. Приорілля: історико-краєзнавчі нариси: навч. посібник / С.І. Світленко, А.М. Білокінь ; – Дн-ськ: ДНУ, 2004. – 252 с.

72.              Січеславський альманах: зб. наукових праць. Вип. 4. – Дн-ськ: НГУ, 2009. – 155 с.

73.              Слово про літературу та письменників Придніпров'я: нариси та есеї. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 2005 – 534 с.

74.              Слово про літературу та письменників Придніпров'я: Нариси та есеї.– Дн-ск: Дніпрокнига, 2005.– 534 с.

75.              Стрюк, Л.Б. Літературна карта Дніпропетровщини: дидактичні мат. до спецкурсу "Літературне краєзнавство" / Л.Б. Стрюк. - Кр. Ріг: 2011. - 20 с.

76.              Хрестоматія з географії Дніпропетровщини: Навч. посібник для 5-11 кл. загальноосвітньої школи. – Дн-ськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2006. – 358.

77.              Хрестоматія з історії Дніпропетровщини: Навч. посібник для 5-11 класів загальноосвітньої школи. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 2004. – с. 767.

78.              Художники Днепропетровщины: Биобиблиографический справочник. – Дн-ск, 1991. – с. 176-177.

79.              Худяков А.  Чудо-город на Днепре. Чудо-місто на Дніпрі: Вірші. / Укр. пер. Н.Погорєлової.– Дн-ск: Дніпрокнига, 2004.– 38 с.: іл.– ("Пізнавай і шануй свій край").

80.              Худяков А. За рідні береги: Поема.– Дніропетровськ: Дніпрокнига, 2005.– 33 с.

81.              Чабан М. Січеслав у серці: Нариси / Книга пам’яті.– Дн-ск: Дніпро, 1994.– 96 с.

82.              Червона книга Дніпропетровської області (рослинний світ) / Під ред. А.П. Травлєєв. – Дн-ськ: Баланс-Клуб, 2010. – 500 с.

83.              Шаповал І.М. В пошуках скарбів: Оповідання про Д.І. Яворницького. Передм. М. Рильського. – Дн-ськ: Промінь. 1990. – 352с.

84.              Шатров М.А. С вершины полувека. Книга о послеоктябрьском Днепропетровске. – Дн-ск: Промінь, 1969р.

85.              Яворницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа: Для старш. шк. віку.– К: Веселка, 1995.– 447 с.

86.              Яворницький Д.І. Із української старовини: Науково-художня книжка: Для серед. та старш. шк. віку.– К.: Веселка, 2001.– 176 с.– (Іст. біб-ка для дітей "Золоті ворота").

 

Рекомендаційний список літератури підготовлено ОНБІЦ

ДОІППО спільно з краєзнавчим відділом ДОУНБ

732-47-50 Рига Т. В.

 

Додаток 3

Рекомендовані джерела

Офіційний веб-портал Дніпропетровської міської ради:

http://www2.dniprorada.gov.ua

Офіційний веб-сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації:

http://www.adm.dp.ua/

Офіційний сайт Дніпропетровської обласної ради:

http://oblrada.dp.ua/

Дніпропетровський сайт:

 http://gorod.dp.ua

Вікіпедія:

http://uk.wikipedia.org

 

1.                 Екологічний атлас Дніпропетровської області/заг.ред. А.Г. Шапара.- Д.: Моноліт, 2009.-64 с.

2.                 Дніпропетровщина: підруч. для 11 кл.-Д.: Дніпрокнига, 2008.-

3.                 Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України:  нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-

4.                 Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-

5.                 Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-

6.                 Голуб, І.С. Сім чудес Дніпропетровщини: наук.-поп. вид.  для мол. та серед. шк. Віку.-Д.: Дніпрокнига.-167с.

7.                 Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.: Проспект, 2002.-

8.                 Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.: Дніпрокнига, 2001.

9.                 Дніпропетровщина – перлина України [заочна мандрівка Батьківщиною]//Позакласний час.-2010.-№  5.-С. 55 – 65

10.             Вони прославили та прославляють Дніпропетровщину[видатні постаті в царині національної та світової науки, культури, державотворення…]//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 69 -94

1.                 Апостолівський район//Історія  рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11 кл.-Д.: Дніпрокнига, 2008.-С. 335 – 337

2.                  Апостолівський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України:  нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 262 – 263

3.                 Апостолівський район//Населені пункти районів Дніпропетровської області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 13 - 21

4.                 Апостолівський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 166 – 167

5.                 Апостоловский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Придепровье.-Д.: Проспект, 2002.-С. 135 – 137

6.                 Апостолівський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 182 – 183

7.                 Апостолівський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64 (23.08).- С. 6

8.                 Единственный в Европе равнинный водопад (с. Токовское)/Е. Соромитько//Этим летом едем смотреть на страусов и искать чудодейственные источники[самые интересные места для отдыха на Днепропетровщине]//Комсомольская правда.-2011.-№ 157(22-28.08).-С. 30

9.                 Апостоловский район: гранитно!/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 117(9.08).-С. 6

Вони прославили та прославляють…

1.                 Нирко  Олексій федорович. Народився в с. Мар`янське (тепер Апостолівського р-ну Дніпропетровської обл.). Бандурист, історик кобзарства, заслужений працівник культури України…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 69

1.                 Васильківський район/Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 337 – 338

2.                 Васильківський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 264 – 265

3.                 Васильківський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 21 - 36

4.                 Васильківський район//Дніпропетровшина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 167

5.                  Васильковский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 138 – 140

6.                 Васильківський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 184 – 185

7.                 Васильківський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

8.                 Васильковский район: мусор и чернозём/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 117(9.08).-С. 6

Вони прославили та прославляють…

1.                 Маслаченко Володимир Микитович.  Народився в с. Васильківка Васильківського р-ну Дніпропетровської обл. Відомий футболіст і телекоментатор.  Знаний на увесь світ футбольний воротар. Один із кращих  вітчизняних голкіперів кінця 1950-х – першої половини 1960-х років…//Позакласний час.2010.-№ 5.-С. 74 

2.                 Нортенко Василь Іванович. Народився в с. Чаплине (тепер смт васильківського р-ну Дніпропетровської обл.). Учасник Великої Вітчизняної війни. Герой Радянського Союзу…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 74

3.                 Бабич Анатолій Олександрович. Народився в с. Павлівка Васильківського р-ну Дніпропетровської обл. Учений аграрій…//Позакласний час.-2010-№ 5.-С. 87

1.                 Верхньодніпровський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11 кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 338 – 340

2.                 Верхньодніпровський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.: АРТ _ ПРЕС, 2006.-С. 266 – 267

3.                 Верхньодніпровський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 36 - 53

4.                 Верхньодніпровський район//Дніпропетровщина:крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 167 – 168

5.                 Верхнеднепровский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 141 – 145

6.                 Верхньодніпровський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 201.-С. 186 – 187

7.                 Верхньодніпровський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

8.                 Громадська. Євгенія. Чудовий край. Талантами багатий – таке враження складається про Верхньодніпровський район/Є. Громадська//Зоря.-2011.-№ 93(23.08).-С. 11

9.                   Старая мельница уже не вертится (с. Днепрово - Каменка)/Е. Соромитько//Этим летом едем смотреть на страусов и искать чудодейственные источники[самые интересные места для отдыха на Днепропетровщине]//Комсомольская правда.-2011.-№ 157(22 – 28.08).-С. 30

10.            У Куцеволівку – за «успіхом»[база відпочинку «Успіх» запрошує…]/А. Букреєва//Майже вдома й подалі від міста[«зелений» туризм на Дніпропетровщині]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 44(16.06).-С. 20

11.            Верхнеднепровский район:и лечат. И чинят/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 117(9.08).-С. 6

Вони прославили та прославляють…

1.                 Потапенко Андрій Ілліч. Народився в с. Дніпрово – Кам`янка (тепер Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл.). Художник – живописець. Відомий  майстер  пейзажу…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 69

2.                 Мішин Євген Трохимович. Народився в с. Лещенкове (тепер Верхньодніпровського р-ну Дніпропетровської обл.). Відомий винахідник…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 85

3.                 Поль Олександр Миколайович. Народився в с. Малоолександрівське (тепер Дніпропетровської обл.). Відомий краєзнавець, нащадок Гетьмана Павла Полуботка…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 88

1.                 Дніпропетський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина: підруч. для 11 кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 340 – 342

2.                 Дніпропетровський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 268 – 269

3.                 Дніпропетровський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 53 - 64

4.                 Дніпропетровський район//Дніпропетровщина:крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 168

5.                 Днепропетровский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 156 – 161

6.                 Дніпропетровський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 188 – 189

7.                 Дніпропетровський район/А. Федченко//чумацьким шляхом – до золта скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

8.                 Олексина, Марія. Віночок обласного центру Дніпропетровщини[Дніпропетровський район]/М. Олексина//Зоря.-2011.-№ 93(23.08).-С. 3

9.                  Днепропетровский район: обитель коттеджей и памятников/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 117(9.08).-С. 7

10.            Загадки крепости Кодак/В. Ткаченко//Вырвись на волю[уникальные места Днепропетровской обасти]//Днепр вечерний.-2011.-№ 109(26.07.-С.)

Вони прославили та прославляють…

1.                 Щедрова Валентина Іларіонівна. Народилася в с. Сурсько – Литовське (тепер Дніпропетровського р-ну Дніпропетровської обл.). Українська скульпторка. Заслужений художник України (2004)

 

1.                 Криворізький район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11 кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 342 – 343

2.                 Криворізький район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ - ПРЕС, 2006.-С. 272 – 273

3.                 Криворізький район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 64 - 78

4.                 Криворізький район//Дніпропетровщина:крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 168 – 169

5.                 Криворожский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 211 – 213

6.                 Криворізький район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 190 – 191

7.                 Криворізький район/А. Федченко//чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

8.                 Криворожский район: от руды никуда не уйти/К. Шруб//По районам – рассчитайся [«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 117(9.08).-С. 7

1.                 Криничанський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11 кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 343 – 344

2.                 Криничанський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 270 – 271

3.                 Криничанський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 78 - 96

4.                 Криничанський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 169

5.                 Криничанский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 231 – 233

6.                 Криничанський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 192 – 193

7.                 Криничанський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

8.                 Криничанский район: ждут инвесторов/К, Шруб//по районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.2011.-№ 11(9.08).-С. 7

Вони прославили та прославляють…

1.                 Адаменко Василь Васильович. Народився в с. Первозванівка (тепер Криничанського р-ну Дніпропетровської обл.). Учасник Великої Вітчизняної війни. Герой радянського союзу…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С.  75

1 Магдалинівський район//Історія  рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 344 – 345

2.                 Магдалинівський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України : нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 274 – 275

3.                 Магдалинівський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 96 - 109

4.                 Магдалиніський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 169 – 170

5.                 Магдалиновский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 234 – 236

6.                 Магалинівський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 194 – 195

7.                 Магдалинівський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

8.                 Магдалиновский район: навстречу природе/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 117(9.08).-С. 7

1.                 Межівський район//Історія рідног краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11 кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 346 – 347

2.                 Межівський район//неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці неалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 276 – 277

3.                 Межівський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 109 - 119

4.                  Межівський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 170

5.                 Межевской район//Старт в третье тысячелетие Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 237 – 239

6.                 Межівський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.Дніпрокнига, 2001.-С. 196 – 197

7.                 Межівський район/А. Федченко//чумацьким шляхом – до золота скіфів[істричні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

8.                 Межевской район: ставим на коров и свинок/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 117(9.08).-С. 7

Вони прославили та прославляють…

1.                 Кириченко Ніна Олександрівна. Народилася в с. Веселе (тепер Межівського р-ну Дніпропетровської обл.). Український педагог.  Вчитель української мови й літератури, яка має власну науково – педагогічну систему…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 72

2.                 Хавкін  Оскар Григорович. Народився  на станції Межова (тепер смт Дніпропетровської обл.). Український архітектор. Основне місце у творчості зайняло індустріальне масове житлове будівництво…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 79

1.                 Нікопольський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 347 – 348

2.                 Нікопольський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С.278 – 279

3.                 Нікопольський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 120 - 133

4.                 Нікопольський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 170 – 171

5.                 Никопольский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 240 – 241

6.                 Нікопольський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С.198 – 199

7.                 Никопольский район: добро пожаловать в колыбель казачества!/К. Шруб//по районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 128(30.08).-С. 6

8.                 Нікопольський район/А, Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

9.                 Хотите испить целебной водицы?(с. Борисовка)/Е. Соромитько//Этим летом едем смотреть на страусов и искать  чудодейственные источники[самые интересные места для отдыха на Днепропетровщине]//Комсомольская правда.-2011.-№ 157(22-28.07).-С. 30

10.            До Сірка в гості[приватна садиба «Степова троянда» (с. Шолохове) запрошує…]/А. Букреєва//Майже вдома й подалі від міста[сільський «зелений» туризм]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 44(16.06).-С. 21

Вони прославили та прославляють…

1.                 Бабак Іван Ілліч. Народився в с. Олексіївка (тепер Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.). Льотчик – винищувач. Герой Радянського Союзу…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 86

2.                 Пушкар Микола Сидорович. Народився в с. Шолохове (тепер Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.). Український кріобіолог…/Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 87

3.                 Таран Павло Андрійович. Народився в с. Шолохове (тепер Нікопольського р-ну Дніпропетровської обл.). Льотчик – бомбардувальник  авіації дальньої дії (АДД). Двічі герой Радянського Союзу…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 91

1.                 Новомосковський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 348 -350

2.                 Новомосковський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 280 – 281

3.                 Новомосковський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 133 - 141

4.                 Новомосковський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.проспект, 2004.-С. 171

5.                 Новомосковский район//Старт в тертье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.Проспект, 2002.-С. 249 – 251

6.                 Новомосковський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 200 – 201

7.                 Санаторій «Новомосковський» - перлина Присамар`я//Зоря.-2011.-№ 102(15.09).-С 20

8.                 Новомосковский район: прикоснитесь к истории и оздоровитесь!/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 128(30.08).-С. 6

9.                 Новомосковський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

10.            Сокровища Самары: трёхсотлетние дубы, солёное озеро. Казацкая святыня/Е. Соромитько//Этим летом едем смотреть на страусов и искать чудодейственные источники[самые интересные места для отдыха на Днепропетровщине]//Комсомольская правда.-2011.-№ 157(22 – 28.08).-С. 30

11.             Колыбель самарского казачества/В. Ткаченко//Вырвись на волю[уникальные места Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 109(26.07).-С. 7

12.             Морозова, Олена. Солоний Лиман – джерело здоров`я[про «Дніпропетровську обласну фізіотерапевтичну лікарню «Солоний Лиман»(головний лікар – Валерій Гаркуша)]/О. Морозова//Вісті Придніпров`я.-2011.-№  44(16.06).-С. 8

13.            У самарські ліси – за пампушками[база відпочинку «Росинка Козацьке Село» запрошує…]/А. Букреєва//Майже вдома й подалі від міста[сільський «зелений» туризм]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 44.-С. 20

Вони прославили та прославляють…

1.                 Кравченко Григорій Пантелійович. Льотчик – інструктор. Двічі Герой Радянського Союзу…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 91

1.                 Павлоградський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 350 -351

2.                 Павлоградський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 282 – 283

3.                 Павлоградський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 141 - 148

4.                 Павлоградський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.Д.:Проспект, 2004.-С. 171 – 172

5.                 Павлоградский район//Старт в третье тысячелетие.-Д.:Проспект, 2002.-С. 254 – 256

6.                 Павлоградський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності  України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 202 – 203

7.                 Павлоградский район: даёшь уголёк!/К.  Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 128(30.08).-С. 6

8.                 Павлоградський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

9.                 Сокровища Самары: трёхсотлетние дубы, солёное озеро, казацкая святыня/Е. Соромитько//Этим летом едем смотреть на страусов и искать чудодейственные источники[самые интересные места для отдыха на Днепропетровщине]//Комсомольская правда.-2011.-№ 157(22 – 28.08).-С. 30

Вони прославили та прославляють…

1.                 Куценко Володимир Ілліч.  Народився в с. Благодатне (тепер павлоградського р-ну Дніпропетровської обл.). Український  учений – філософ…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 73

1.                 Петриківський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 352

2.                 Петриківський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 284 – 285

3.                 Петриківський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 149 - 153

4.                 Петриківський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 172

5.                 Петриковский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 262 – 264

6.                 Петриківський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 204 – 205

7.                 Петриковский район: наша столица народных промыслов/К. Шруб//по районам- рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 128(30.08).-С. 6

8.                 Петриківський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

9.                 Сюрпризы Петриковщины/В. Ткаченко//вырвись на волю[уникальные места Днепропетровской оласти]//Днепр вечерний.-2011.-№ 109(26.07).-С. 7

10.            У Гречане – за національною кухнею[садиба «Козацька зірка» запрошує…]/А. Букреєва//Майже вдома й подалі від міста[сільський «зелений» туризм]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 44(16.06).-С. 21

Вони прославили та прославляють…

1.                 Соколенко Василь Іванович. Народився в  с. Петриківці (тепер  Дніпропетровської обл.). Художник. Заслужений майстер народної творчості…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 70

2.                 Степовичка Леся (справжнє ім`я – Олександра Несторівна Шуманн). Народилася в  с. Петриківка Дніпропетровської обл. Поетеса. Головний редактор літературно – мистецького часопису «Січеслав»…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 80

3.                 Петропавлівський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.Дніпрокнига, 2008.-С. 353 – 354

4.                 Петропавлівський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 286 – 287

5.                 Петропавлівський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 154 - 165

6.                 Петропавлівський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 172 – 173

7.                 Петропавловский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 265 – 267

8.                 Петропавлівський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.Дніпрокнига, 2001.-С. 206 – 207

9.                 Петропавловский район: ставка на АПК/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 128(30.08).-С. 7

10.            Петропавлівський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

1.                 Покровський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 354 – 355

2.                 Покровський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 288 – 289

3.                 Покровський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 165 - 177

4.                 Покровський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 173

5.                 Покровский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 268 - 270

6.                 Покровський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 208 – 209

7.                 Покровский район: и с родом, и с племенем/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011-.№  128(30.08).-С. 7

8.                 Покровський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

Вони прославили та прославляють…

1.                 Арцебарський Анатолій Павлович. Народився в с. Просяна Покровського р-ну Дніпропетровської обл. Льотчик – космонавт. Герой Радянського Союзу…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 89

 

1.                 П`ятихатський  район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 355 – 357

2.                 П`ятихатський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 290 – 291

3.                 П`ятихатський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 178 - 194

4.                 П`ятихатський район//Дніпропетровщина:крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:проспект, 2004.-С. 174

5.                 Пятихатский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 271 – 273

6.                 П`ятихатський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 210 – 211

7.                 Пятихатский район: магистральное направление/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 128(30.08).-С. 7

8.                 П`ятихатський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

Вони  прославили та прославляють…

1.                 Нахапетов Родіон Рафаїловіч. Кіноактор та режисер…//позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 70

2.                 Власенко Юхим Феодосійович. Розвідник. Воював на першому Українському  фронті…//Позакласний час.2010.-№ 5.-С. 73

3.                 Вергун Яків Пантелеймонович. Учасник Великої Вітчизняної війни, освітянин…//Позакласний час.-2010.-№ 5 .-С. 79

4.                 Лігун Анатолій Олександрович. Український математик, відомий у світі спеціаліст у теорії апроксимації…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 82

1.                 Синельниківський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина: підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 357 – 368

2.                 Синельниківський район//неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 292 – 293

3.                 Синельниківський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 195 - 217

4.                 Синельниківський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 174

5.                 Синельниковский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 278 – 279

6.                 Синельниківський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 212 – 213

7.                 Синельниковский район: степь да степь кругом/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 140(20.09).-С. 6

8.                 Синельниківський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

9.                 400 страусов и мини-зоопарк (село Майское)/Е. Соромитько//Этим летом едем смотреть на страусов и искать чудодейственные источники[самые интересные места для отдыха на Днепропетровщине]//Комсомольская правда.-2011.-№ 157(22 – 28.08).-С. 30

Вони прославили та прославляють…

1.                 Муравченко Федір Михайлович. Народився в с. Чаплине(тепер смт Васильківського р-ну Дніпропетровської обл.). Знаний конструктор  у галузі авіаційного двигунобудування…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 74

1.                 Солонянський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига. 2008.-С. 358 – 359

2.                 Солонянський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 294 – 295

3.                 Солонянський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 217 - 244

4.                 Солонянський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 174 – 175

5.                 Солонянский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 281 – 283

6.                 Солонянський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 214 – 215

7.                 Солонянский район: дайте воды! И золота!/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреы» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 140(20.09).-С. 6

8.                 Солонянський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

1.                 Софіївський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 359 – 360

2.                 Софіївський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 296 – 297

3.                 Софіївський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 245 - 258

4.                 Софіївський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 175

5.                 Софиевский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 284 – 285

6.                 Софївський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України  присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 216 – 217

7.                 Софиевский район: разумный баланс/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 140(20.09).С. 6

8.                 Софіївський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

Вони прославили та прославляють…

1.                 Піддубний Микола Іванович. Народився в с. Авдотівка (тепер с. Піддубне Софіївського р-ну Дніпропетровської обл.). Учасник Великої Вітчизняної війни. Герой Радянського Союзу…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 77

1.                 Томаківський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 360 -361

2.                 Томаківський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 298 – 299

3.                 Томаківський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 258 - 271

4.                 Томаківський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 175 – 176

5.                 Томаковский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 286 – 288

6.                 Томаківський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 218 – 219

7.                 Томаковский район: им песня строить и жить помогает/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 140(20.09).-С. 7

8.                 Томаківський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

1.                 Царичанський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 361 – 363

2.                 Царичанський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 300 – 301

3.                 Царичанський район//Населені пункти районів Дніпропетровської області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 271 - 283

4.                 Царичанський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону. -Д.:Проспект, 2004.-С. 176

5.                 Царичанский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье. -Д.:Проспект, 2002.-С. 289 – 291

6.                 Царичанський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига,2001.-С. 220 -223

7.                 Царичанский район: будущее за «зелёным» туризмом?/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 140(20.09).-С. 7

8.                 Царичанський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

9.                 Неповторимое очарование Приорелья/В. Ткаченко//Вырвись на волю![уникальные места Днепропетровской области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 109(26.07).-С. 6

10.            До Рудки – на полювання[активний відпочинок]/А. Букреєва//Майже вдома й подалі від міста[сільський «зелений» туризм]//вісті Придніпров`я.-2011.-№ 44(16.06).-С. 21

 

Вони прославили та прославляють…

1.                 Багмут Йосип Андрійович. Народився в с. Бабайківка (тепер Царичанського р-ну Дніпропетровської обл.). Мовознавець – перекладач…//Позакласний час.-2010.-№ 5.-С. 78

 

1.                 Широківський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина:підруч. для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 363

2.                 Широківський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 302 – 303

3.                 Широківський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 284 - 296

4.                 Широківський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 176 – 177

5.                 Широковский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.:Проспект, 2002.-С. 292 – 294

6.                 Широківський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 224 – 226

7.                 Широковский район: сберечь первозданную природу!/К. Шруб//По районам – рассчитайся![«портреты» районов области]//Днепр вечерний.-2011.-№ 140(20.09).-С. 7

8.                 Широківський район/А. Федченко//Чумацьки шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

 

1.                 Юр`ївський район//Історія рідного краю. Дніпропетровщина: підруч.для 11кл.-Д.:Дніпрокнига, 2008.-С. 364 – 365

2.                 Юр`ївський район//Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України: нариси.-Д.:АРТ – ПРЕС, 2006.-С. 304 – 305

3.                 Юр`ївський район//Населені  пункти районів Дніпропетровської  області//Топонімія Дніпропетровщини/упоряд. М.С. Богомаз, В.С. Мороз.-Д.: Дніпрокнига, 2006.-С. 296 - 308

4.                 Юр`ївський район//Дніпропетровщина: крок у майбутнє. Грані інвестиційної політики регіону.-Д.:Проспект, 2004.-С. 177

5.                 Юрьевский район//Старт в третье тысячелетие. Очерки о Приднепровье.-Д.Проспект, 2002.-С. 295 – 297

6.                 Юр`ївський район//Дніпропетровщина. 10 річниці незалежності України присвячується.-Д.:Дніпрокнига, 2001.-С. 227

7.                 Юрьевский район: благоустраиваемся!/К. Шруб//По районам – рассчитайся! [«портреты» районов Днепропетровской области//Днепр вечерний.-2011.-№ 140(20.09)].-С. 7

8.                 Юр`ївський район/А. Федченко//Чумацьким шляхом – до золота скіфів[історичні та сучасні «родзинки» районів Дніпропетровської області]//Вісті Придніпров`я.-2011.-№ 64(23.08).-С. 6

1. Загальні положення

Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія-2014» (далі – Конкурс) є відкритим і проводиться як творче змагання дітей в усіх адміністративно-територіальних одиницях України, де є загальноосвітні навчальні заклади ІІ ступеня та/або бібліотеки.

Організатори Конкурсу: Громадська організація «Форум видавців» (ініціатор), Національна бібліотека України для дітей, Українська бібліотечна асоціація, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів.

Сприяння: Українська асоціація видавців періодичної преси.

До організації Конкурсу можуть долучатися державні і недержавні установи, організації, фонди, компанії, у т.ч. іноземні, як на місцевому чи регіональному рівні, так і на міжрегіональному чи всеукраїнському.

Конкурс проводиться на базі шкільних та сільських бібліотек, самостійних бібліотек-філій областей, АР Крим, міст Києва і Севастополя, Львова та всіх обласних центрів, ЦБС для дітей, обласних бібліотек для дітей. До проведення Конкурсу залучаються вчителі літератури, котрі організовують, координують чи консультують у процесі підготовки та проведення Конкурсу.

У Конкурсі можуть брати участь усі охочі учні 6 - 8 класів.

Конкурс оголошується інформаційним листом Національної бібліотеки України для дітей. Інформація про проведення Конкурсу розповсюджується через мережі дитячих та шкільних бібліотек України, розміщується на сайтах організаторів, партнерів, у партнерських ЗМІ.

2. Мета і завдання Конкурсу

Конкурс проводиться з метою:

 • підвищення рівня особистого розвитку і культурної компетентності дітей через заохочення їх до систематичного читання;
 • підвищення суспільного значення і ролі шкільних та дитячих бібліотек в процесі соціальної адаптації і набуття культурної компетентності дітей;
 • сприяння створенню належних умов для рівного доступу до книжок і літератури на різних, у тому числі електронних, носіях, незалежно від рівня розвитку дітей, їхніх фізичних та інтелектуальних можливостей, забезпеченості і місця проживання.

Завдання Конкурсу:

 • вироблення у дітей навичок самостійної роботи з книгою, підвищення якості і ефективності процесу читання: критичного аналізу, переосмислення і творчої інтерпретації прочитаного;
 • залучення до участі у Конкурсі не менше 25% дітей відповідного віку;
 • створення передумов для поступового збільшення кількості учасників у наступні роки, активна робота із залучення до читання дітей, які не мають навичок чи потреби постійного читання;
 • популяризація найкращих надбань української і світової класичної й сучасної літератури;
 • привернення уваги громадськості, державних і недержавних установ і організацій, засобів масової інформації до проблеми дитячого читання.

3. Організація Конкурсу

Організатори Конкурсу створюють Організаційний комітет, до якого входить по одному представнику від кожного з організаторів.

Координація проведення Конкурсу покладається на неприбуткову громадську організацію «Форум видавців» (ініціатор).

Для проведення Конкурсу у всіх адміністративно-територіальних одиницях створюються Організаційні комітети, до складу яких входять керівники місцевих органів управління культурою та/або освітою або призначені ними відповідальні працівники цих органів, директори чи завучі ЗНЗ, директори, завідувачі дитячих бібліотек (філій) відповідного рівня, вчителі літератури, громадські діячі, письменники, представники ЗМІ та інші зацікавлені особи (за згодою).

Організаційні комітети:

 • складають та затверджують графік проведення усіх етапів Конкурсу в областях, АР Крим, містах Києві, Львові і Севастополі та доводять цю інформацію до всіх відповідальних за проведення Конкурсу на місцях, контролюють дотримання графіку проведення;
 • розробляють кошториси витрат на проведення відповідних етапів Конкурсу на місцях та визначають джерела фінансування цих витрат;
 • забезпечують включення Конкурсу до Календарних планів роботи на 2014 рік місцевих та регіональних департаментів/управлінь культури та освіти, в АР Крим – відповідних Міністерств із забезпеченням у місцевих бюджетах мінімально необхідного фінансування;
 • залучають до проведення Конкурсу партнерів, спонсорів, благодійників;
 • залучають ЗМІ до оголошення і висвітлення перебігу та результатів Конкурсу;
 • погоджують списки членів організаційних комітетів нижчих етапів, призначають відповідальних за проведення етапів Конкурсу, доводять цю інформацію вище;
 • забезпечують Координаторів усіх етапів інформаційними матеріалами в електронному вигляді для тиражування і розповсюдження в місцях проведення конкурсу;
 • забезпечують проведення відповідних етапів Конкурсу в регіонах і контролюють якість та ефективність проведення Конкурсу згідно з Умовами проведення, об’єктивність оцінювання учасників і доведення інформації про перебіг Конкурсу та його підсумки до громадськості та ЗМІ;
 • подають у оргкомітети вищого рівня (відповідальним за проведення) звітні матеріали відповідного етапу Конкурсу згідно з цими Умовами.

Відповідальними за ефективне проведення (обласного, республіканського в АР Крим, міського в м. Києві, Львові, Севастополі) Конкурсу і досягнення планових показників участі є директори обласних, в АР Крим – республіканської, у м. Києві, Севастополі та Львові – центральних міських дитячих бібліотек. Вони затверджують списки:

 • координаторів проведення 2-го (районного/міського) етапу Конкурсу – директорів районних (міських) дитячих бібліотек, директорів ЦБС для дітей;
 • координаторів проведення 1-го відбіркового етапу Конкурсу – бібліотекарів шкільних бібліотек, завідувачів дитячих і сільських бібліотек (філій) або вчителів.

Координаційні, організаційні і методичні заходи щодо проведення Конкурсу здійснює Громадська організація «Форум видавців», а саме:

 • координує підготовку і проведення Конкурсу;
 • надає інформаційні матеріали Конкурсу, макет плакатів, сертифікату учасника Конкурсу та дипломів переможців етапів для тиражування на місцях;
 • залучає письменників, журналістів і відомих осіб до проведення Конкурсу;
 • забезпечує підведення підсумків проведення Конкурсу в Україні;
 • доводить інформацію про оголошення, перебіг і підсумки Конкурсу до громадськості через ЗМІ;
 • надає консультативну, інформаційну і методичну допомогу координаторам на місцях.

Офіційною адресою Оргкомітету для листування є адреса ГО «Форум видавців»:

 • а/с 6644, 79005, м. Львів,
 • електронна пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 • сайт bookforum.ua/tag/76/Книгоманія/1.html

4. Проведення Конкурсу

Учасниками Конкурсу є всі охочі учні 6, 7, 8 класів, ознайомлені з Умовами проведення.

Оголошення Конкурсу відбувається 28 січня 2014 року.

Реєстрація учасників проводиться в бібліотеці, де відбуватиметься відбірковий етап, шляхом заповнення Реєстраційної анкети.

Конкурс проводиться в чотири етапи:

 • 1-й етап (відбірковий) – триває 1-25 лютого 2014 р. в усіх шкільних, дитячих і сільських бібліотеках (філіях). Змагання проводяться 26 – 28 лютого. Точну дату і час призначає координатор та повідомляє про це всіх зареєстрованих учасників Конкурсу. Реєстрація припиняється за 3 дні до встановленої дати змагання.
 • 2-й етап (міський/районний) триває 1-21 березня 2014 р. Змагання рекомендується проводити 22 – 24 березня. Дату проведення змагання визначає координатор 2 етапу і повідомляє про це учасників 2 етапу не пізніше, ніж за 5 днів до змагання.
 • 3-й етап (обласний, республіканський в АР Крим, міський у м. Києві, Севастополі, Львові) проводиться з 25 до 30 березня 2014 р.
 • 4-й етап (підсумковий) проводиться 15-18 травня 2014 р. у Львові на Фестивалі дитячого читання «Книгоманія» в межах Міжнародного дитячого фестивалю у Львові.

Обласні, республіканський в АР Крим, міські у м. Києві, Севастополі та Львові організаційні комітети отримують графіки проведення змагань 1 і 2 етапів, надсилають ці графіки ГО «Форум видавців», а також інформують громадськість через власні сайти, спільноти в соцмережах, розсилки та ЗМІ.

5. Журі. Критерії оцінювання. Нагородження переможців

Координатор кожного етапу Конкурсу формує журі у складі 5-ти осіб з числа бібліотекарів, вчителів, батьків, журналістів, письменників, громадських діячів, активістів бібліотеки, які виявлять таке бажання.

Оцінювання учасників Конкурсу на кожному етапі здійснюється за показниками, що наведені в Протоколах відповідних етапів (Додаток № 1).

Кожен з показників кожного учасника оцінюється окремо від 0 до 3 балів. Виступи учасників та оцінювання відбуваються відкрито у присутності учасників та глядачів. При підведенні підсумків враховується середній бал, який члени журі виставили кожному з учасників окремо за кожним з показників. Максимальна кількість балів – 12. Додаткові бали, крім вказаних у протоколах, не передбачені.

Змагання проводяться окремо для кожної вікової категорії (6, 7, 8 класи), у кожній визначається по 1 переможцю на кожному етапі (Додаток № 2).

Визначення переможця 1-го етапу: «Найкращий читач бібліотеки/школи-2014»

 Учасники передають членам Журі для оцінювання власноручно заповнені Щоденники і по черзі, визначеній жеребкуванням, розповідають про свою улюблену книжку (1-2 хвилини), відповідають на запитання членів Журі (приблизно 5 запитань), демонструючи розуміння тексту, вміння його аналізувати.

Не допускаються до участі в Конкурсі учасники, які попередньо не зареєструвались, а також ті, які не мають Читацького щоденника.

Члени Журі оцінюють виступи учасників за 12-бальною шкалою (Додаток № 1-1).

Якщо декілька учасників набрали однакову кількість балів, члени Журі пропонують таким учасникам задати один одному по 5 запитань на знання літератури. Переможець визначається за більшою кількістю правильних відповідей. В останній колонці протоколу навпроти прізвища цього учасника ставиться знак “+“.

За результатами оцінювання Журі визначає 3-х переможців (по одному з 6, 7 та 8 класів), які отримують звання «Найкращий читач бібліотеки/школи-2014» та продовжують боротьбу у 2-му етапі Конкурсу.

Всім учасникам 1-го етапу вручаються Сертифікати учасника Конкурсу (за можливості тиражування).

Переможці 1-го етапу отримують диплом «Найкращий читач школи/бібліотеки-2014». Дипломи рекомендується вручати на загальношкільній лінійці, на якій відзначають переможців інших конкурсів та олімпіад.

Крім того,  переможець 1 етапу отримує додаткові бали з української, зарубіжної чи російської літератури або навіть з усіх цих предметів на розсуд вчителя.

Визначення переможця 2-го етапу: «Найкращий читач району (міста)-2014»

Учасники 2-го етапу Конкурсу передають членам Журі для оцінювання власноручно заповнені Щоденники, а Координаторові – списки книжок (автор, назва), прочитаних під час підготовки до 1-го та 2-го етапів.

Поки члени Журі знайомляться з ними, Учасники заповнюють і здають Координаторові Анкети.

Без Щоденника, списків книжок і заповненої Анкети учасники до змагань не допускаються.

Змагання відбуваються за сценаріями, створеними в бібліотеках, де проводиться 2-ий етап. Сценарій має бути таким, щоб члени Журі могли виявити та оцінити всі знання і компетентність Учасника 2-го етапу згідно з заданими критеріями (Додаток № 1-2).

Члени Журі оцінюють виступи учасників за 12-бальною шкалою.

За результатами оцінювання Журі визначає 3-х переможців (по одному з 6, 7 та 8 класів), які отримують звання «Найкращий читач району (міста) – 2014» і продовжать змагання в 3-му етапі Конкурсу.

Переможці 2-го етапу отримують диплом «Найкращий читач району (міста)-2014». Дипломи рекомендується вручати на загальношкільній лінійці, на якій відзначають переможців інших конкурсів та олімпіад.

Крім того, переможець 2 етапу отримує додаткові бали з української, зарубіжної чи російської літератури або навіть з усіх цих предметів на розсуд вчителя.

Визначення переможця 3-го етапу: “Найкращий читач України-2014”

3-ій етап Конкурсу відбувається окремо для учнів 6, 7 і 8 класів, за сценаріями, створеними організаторами 3-го етапу, але з дотриманням загальних критеріїв оцінювання (Додаток № 1-3: Протокол 3-го етапу).

Перед початком змагання Учасники передають членам Журі свої Щоденники. і, поки ті з ними ознайомлюються, заповнюють Анкету учасника 3 етапу (Додаток № 3-3) і здають її Координаторові. У Без Щоденника і заповненої Анкети учасники до змагань не допускаються.

Члени Журі оцінюють зміст Щоденник конкурсантів за 3-бальною шкалою.

В цей час Конкурсанти отримують письмовий тест, що містить 12 запитань на знання літератури, однакових для всіх учасників. В тесті потрібно вказати правильну відповідь. За кожну правильну відповідь зараховується 0,25 бала. Максимальна кількість балів за цим показником – 3.

До наступного змагання допускаються лише ті учасники, які набрали 6 балів за результатами оцінювання Щоденника і письмового тесту.

Учасники, які залишилися, по черзі відповідають на 3 усних запитання від членів Журі. Запитання мають стосуватися книжок, зазначених в Щоденнику учасника, а також допомогти визначити його обізнаність з художньою літературою та загальну ерудицію. Всього задається 3 запитання, максимальна оцінка за це змагання – 3 бали.

В наступному змаганні братимуть участь лише ті учасники, які вже мають по 9 балів за попередні змагання. Якщо їх в даний момент більше, ніж 4 (в кожній віковій категорії) – задається ще по 3 запитання (відповіді на питання не оцінюються), і на підставі правильних відповідей у кожній віковій категорії залишається по 3 учасника. Ці учасники мають нагоду зробити коротку презентацію (1,5 – 2 хв.) своєї улюбленої книжки, за що також отримують оцінки. Максимальна оцінка за презентацію – 3 бали.

Якщо після всіх змагань явний переможець не виявлений – претенденти, які набрали однакову кількість балів, усно відповідають на запитання один одного. Виграє той, хто дасть більше правильних відповідей.

За результатами оцінювання Журі визначає трьох переможців (по одному з 6, 7 і 8 класів), які отримують звання «Найкращий читач України – 2014» і головний приз – поїздку на заключний етап Конкурсу – Фестиваль дитячого читання «Книгоманія», який проводиться 15-18 травня 2014 року у Львові.

Рішення Журі оголошується публічно відразу ж після закінчення змагання, а підписаний Протокол передається Координаторові етапу.

Організатори Конкурсу надсилають координаторам зразки (макети) дипломів для тиражування та вручення:

 • Переможцеві 1-го етапу – «Найкращий читач бібліотеки/школи – 2014».
 • Переможцеві 2-го етапу – «Найкращий читач району/міста – 2014».

Вчитель літератури та/або бібліотекар, котрі привели свого Учасника до перемоги в 1 етапі, буде відзначений організаторами Конкурсу. Прізвища та контакти вчителя та/або бібліотекаря (або одного з них) вказуються у Протоколі 1-го етапу.

Вчитель літератури та/або бібліотекар, котрі привели свого Учасника до перемоги в 2 етапі, отримують «Срібні відзнаки». Прізвища та контакти вчителя та/або бібліотекаря (або одного з них) вказують переможці 2 етапу у своїх анкетах.

Вчитель літератури та/або бібліотекар, котрі привели свого Учасника до перемоги в 3 етапі, отримують «Золоті відзнаки». Прізвища та контакти вчителя та/або бібліотекаря (або одного з них) вказують переможці 3 етапу у своїх анкетах.

Вчителі літератури і бібліотекарі, котрі привели своїх Учасників до перемоги в 3 етапі, отримають «Золоту відзнаку» за успішну підготовку та перемогу свого учня. П’ятеро з них матимуть можливість приїхати на Міжнародний дитячий фестиваль «Книгоманія» до Львова. Умовою є написання есе на тему «Як залучити дітей до читання», яке має містити 5 реальних і цікавих пропозицій щодо залучення. Організатори виберуть 5 найкращих з них і запросять авторів презентувати свої пропозиції у Львові. Есе потрібно надіслати до 21 квітня 2014 р. організаторові Конкурсу ГО “Форум видавців електронною поштою на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Переможці серед вчителів та бібліотекарів будуть оголошені 23 квітня 2014 р.

Організатори Конкурсу забезпечують переможцям 3-го етапу та їх супроводжуючим перебування у Львові впродовж 4 діб та участь в заходах Фестивалю дитячого читання «Книгоманія», який відбудеться 15-18 травня 2014 року. Проїзд з місця проживання переможця до Львова відбувається за рахунок самих учасників, місцевих організаторів чи партнерів. ГО «Форум видавців» надасть всі необхідні документи для можливості отримання такого фінансування.

Якщо переможець попередньо етапу з різних причин не може взяти участі в наступному, він вибуває з подальших змагань. Заміна переможця іншим учасником не дозволяється.

Координаторам етапів рекомендується звернутися до місцевих партнерів чи спонсорів, до українських видавців і вручати книжки чи пам’ятні відзнаки переможцям на кожному етапі Конкурсу.

6. Планові показники та ефективність

Конкурс дитячого читання вважається таким, що відбувся, незалежно від кількості учасників, але за умови своєчасного надсилання повного комплекту необхідної документації.

Всі переможці 1-го етапу, незалежно від їх кількості, стають учасниками 2-го етапу, а всі переможці 2-го етапу – учасниками 3-го етапу.

Оргкомітет Конкурсу відзначить всі республіканські, обласні, міські, районні, шкільні, сільські та     дитячі бібліотеки, де були досягнуті планові показники:

 • проведення 3-го етапу: не менше, ніж 25 % всіх дітей, що навчаються в 6-8 класах в областях, АР Крим,
 • містах Києві, Львові, Севастополі; не менше, ніж 75 % бібліотек, що обслуговують дітей в адміністративній одиниці; 100 % охоплення районів та міст обласного підпорядкування;
 • 2-го етапу: не менше, ніж 25% всіх дітей, що навчаються в 6-8 класах району/міста; не менше, ніж 75 % бібліотек району/міста, що обслуговують дітей;
 • 1-го етапу: для шкільних і сільських бібліотек – не менше, ніж 25 % дітей 6-8 класів в школі чи в селі; для дитячих бібліотек – не менше 75 % всіх читачів бібліотеки, що навчаються у 6-8 класах.

7. Фінансування

Організаторам, співорганізаторам та координаторам рекомендується наполегливо звертатися до державних органів влади та органів місцевого самоврядування із пропозицією включити проведення відповідних етапів Конкурсу до Календарних планів Управлінь культури та Управлінь освіти та науки, Міністерства освіти і науки АР Крим, Міністерства культури та мистецтв АР Крим на 2014 рік та передбачити в бюджетах мінімально необхідне фінансування.

Рекомендується залучати до підтримки Конкурсу юридичних і фізичних осіб, котрі можуть надати фінансову допомогу або ж безоплатні послуги чи подарунки, які будуть вручені переможцям Конкурсу на місцевому чи регіональному рівні.

Списки цих партнерів з відповідним статусом місцевих чи регіональних партнерів будуть    включені до офіційних прес-релізів Конкурсу та оприлюднені на сайті bookforum.ua/tag/76/Книгоманія/1.html

Координатор конкурсу – Мар’яна Кіра, тел. (032) 276-41-52, (097) 352-10-08, (067) 370-64-80, (063) 428-08-10, (066) 441-30-29.

Президент ГО “Форум видавців” – Олександра Коваль, (050) 322-10-85

Виконавчий директор – Катерина Шевченко, (068) 110-11-10

Клас 7-11, присутні 22 учні,  класні керівники, заступник директора з виховної роботи.

Відповідальні педагог-організатор Нікітенко Н.С., класний керівник 7 класу Чупрова С.О.

Мета. Розкрити суть, причини трагедії під Крутами, виховувати в учнів інтерес і повагу до історичного минулого своєї держави, до борців за незалежність України.

Оформлення. Національна символіка. Мультимедійна презентація «Героям Крут присвячується».

Хід заходу

Захід розпочинається з демонстрування трьох слайдів презентації з віршами про студентів, загинувши під Крутами.

1-й учень. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у знаних і безіменних могилах, розкиданих по рідній і чужій землі, — присвячується.

2-й учень. Цвіту нашого народу, його слав­ним синам і дочкам, які у розквіті своїх духов­них і фізичних сил віддали молодість і найдо­рожче, що є в кожного з нас, життя, — прис­вячується.

3-й учень. Тим, кого в умовах більшовицької ти­ранії ми повинні були забути і викреслити зі своєї пам'яті та історії, героям, які полягли в страшному бою під Кругами — присвячується.

4-й учень. У 1917 році в Росії відбулася Лютне­ва революція. Розпочався розпад «тюрми народів». У березні зароджуються паростки молодої Ук­раїнської держави.

5-й учень. У важких умовах економічного хаосу, політичної боротьби різних партій, не зважаючи на постійні дії провокаційних антиукраїнських сил, Центральна Рада приймає ряд законодавчих актів, що призвело до проголошення незалежної України. (Демонстрація слайдів з фотографіями Аскольдової могили)

6-й учень. Через віки, через страждання й му­ки, з мільйонами жертв йшла Україна до жада­ної волі, проголошеної 22 січня 1918 року IV Універсалом.

Слайд 5

(Лунають дзвони (фонозапис), звучать слова: «Всюди воля! Всюди слава! Повернулась нам дер­жава! Бог Всевишній дав її, піднімаймось із руїн!». Входять двоє учнів у чорних костюмах).

1-й учень. Народе України! Твоєю силою, во­лею, словом утворилася на українській землі віль­на Українська Народна Республіка. Здійснилася давня мрія твоїх батьків, борців за волю і право робочого люду!

2-й учень. Та у важку годину народилася воля України. Чотири роки жорстокої війни обезсилили наш край і народ. Фабрики не виробляють товарів, залізні дороги розбиті, страшенна інфляція. Кількість хліба зменшується. Настає голод.

1-й учень. А тим часом петроградський уряд Народних Комісарів оголосив війну Україні, щоб повернути Українську Республіку під свою владу, і посилає на наші землі свої війська, які грабують селян, убивають невинних людей і сіють анархію.

2-й учень. Для того, щоб привести свій край до ладу, закріпити революцію і нашу волю, ми, Ук­раїнська Центральна Рада, оповіщаємо всіх грома­дян України: «Віднині Українська Народна Рес­публіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського на­роду. Всіх громадян самостійної Української На­родної Республіки зазиваємо непохитно стояти на сторожі добутої свободи і прав нашого народу й усіма силами боронити свою долю від усіх її ворогів».

(Лунає запис  пісні «Встань, Україно, з колін»).

3-й учень. 29 січня ешелони Червоної армії підійшли до станції Крути і висадили десант. Пев­но, їм було відомо, що якась українська частина зайняла позиції під станцією Крути і перегороди­ла їм шлях на Київ.

4-й учень. О 10 годині ранку розпочався наступ більшовицьких військ. Мороз. Вітер. На місцевості не було жодного укриття. Юнаки лежали на голо­му снігу.

5-й учень. Не відкриваючи вогню, загони широ­кою лавою пішли на курінь.

Зав'язалася перестрілка. Серед юнаків були перші жертви, які нерухомо лежали на снігу. Чути стогони поранених, але українці з рідкісною впертістю і відвагою боролися далі. Ніхто з них не думав про відступ, усі продовжували лежати і стріляти, хоча небезпека оточення була вже очевидною.

6-й учень. Ворожий обхід лівим і правим кри­лом зімкнувся. Відступати було пізно. Напівзамерзлі юнаки з великими труднощами володіли зброєю, а ноги, які зовсім заклякли, відмовлялися рухатися.

(Демонстрація наступних слайдів)

1-й учень. Із останніх сил боронилася молодь від ворога, який на короткій дистанції розстрілював її, а потім почав колоти багнетами.

...Близько 15 години все скінчилося, на снігу ли­шилися трупи юнаків...

2-й учень. Під Крутами в бою полягло 300 сту­дентів і 10 старшин.

19 березня їх було поховано в братній могилі на Аскольдовому цвинтарі. На похоронній церемонії виступив з промовою Михайло Грушевський. День битви під Кругами — 29 січ­ня — проголошено Днем Скорботи України. Його відзначали в Галичині до 1939 року.

24 січня 2003 року Президент України Л. Кучма видав розпо­рядження «Про шанування пам'яті героїв Крут».

(Демонстрація наступних слайдів про місце поховання загиблих, учні запалюють Свічку Скорботи)

3-й учень. На Аскольдовій могилі

Поховали їх.

Крутянці збудували собі вічний пам’ятник в історії Української держави. Нехай пам'ять про наших героїв, які загинули під Крутами, буде вічною.

4-й учень. І нехай їхня смерть буде для нас прикладом, як треба любити свою Батьківщину.

5-й учень. Страшно вмерти, але ще страшніше загинути марно. Минуть роки, десятки років, століття — пам'ять про юнаків-героїв не згине вовік. Для нас могила ця лишиться на віки полум'ям віри, вона дала нам незабутнє минуле. У хвилини відчаю, у хвилини занепаду, в хвилини знесилля будуть приходити до неї старі й малі, щоб піджи­витися тим святим вогнем ентузіазму, який пала­тиме тут і під камінним хрестом.

У 2006 р. за участі Президента України В. Ющенка відкрили Меморіал пам’яті героїв Крут – на насипаному 7-метровому  пагорбі встановили 10-метрову червону колону, яка мала нагадувати колони Київського університету.

(Демонстрація наступних слайдів, декламування віршів, присвячених героям Крут)

Наприкінці заходу діти разом з вчителями співають гімн України «Ще не вмер­ла Україна».

Відповідальний: педагог-організатор КЗ Шевченківська СЗШ
Нікітенко Наталія Семенівна 

Тарас Шевченко – не минуле, а наш сучасник. Його мова – то правда сьогодення. Його творчість – геній для всього світу. Тарас Шевченко – це, зрештою, сучасно й актуально. Ми і Шевченко – це відродження нашого коріння і побудова нашого майбутнього.

На виконання ініціативи Президента України про визначення 2014 року роком Тараса Григоровича Шевченка та відповідно до теми тижня «Реалізація в регіонах завдань Президента України щодо належної підготовки до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка» та з нагоди відзначення 200-річчя з дня народження великого Кобзаря за участю голови Солонянської райдержадміністрації Левченка Г.В. та голови Солонянської районної ради Саліженко Л.М., відбулася презентація навчально-виховного проекту під назвою «Іду душею до Тараса», розробленого за ініціативи відділу освіти райдержадміністрації та Солонянського районного науково-методичного кабінету. Учасники заходу зібралися для того, щоб обговорити та скоординувати спільну діяльність  в рамках реалізації проекту. Цей проект - втілення творчих доробків членів районних методичних об'єднань вчителів української мови та літератури, шкільних бібліотекарів та заступників директорів з виховної роботи, які вони презентували на районному інтегрованому практичному семінарі.  Він дозволить урізноманітнити форми і види роботи, направлені на гідне вшанування таланту, творчої спадщини Т.Г.Шевченка та на високому рівні відзначити двохсоту річницю Кобзаря.

Навчально-виховний проект містить план просвітницьких, інформаційних, виховних заходів із залученням не лише учнівської молоді, а й батьківської громадськості. Зокрема, конкурс на кращу декламацію поезій Т.Шевченка «Живи, Тарасе, в пам'яті людській», конкурс дитячого малюнку за творами Т.Г.Шевченка, єдиний батьківський всеобуч, флеш-моб «Шевченківська весна», екологічну акцію «Садок вишневий біля школи» та багато іншого. Участь школярів у даному проекті заохотить їх до самостійного цілеспрямованого поглибленого дослідження біографії та творчого доробку Кобзаря.

Учасники зібрання проінформували керівництво району про проведену в навчальних закладах роботу  та скоординували спільний план дій в рамках реалізації проекту.

В Незабудинській СШ відбувся конкурс-захист учнівських мультимедійних проектів-презентацій учнів 9-11 класів «Перехрестя долі Кобзаря», відбулася постановка літературно-музичної композиції  «Пам'яті Кобзаря».

Під час написання творчих робіт  та рефератів на тему «Літературними сторінками творів Шевченка» учні 9-11 класів Військової СШ зробили перші кроки до самостійної наукової творчості. Вони навчилися працювати з науковою літературою, набули навичок критичного відбору й аналізу необхідної інформації.   В цій школі вже стало традицією проведення інтегрованих уроків. Один з них під назвою «Поезія Шевченка в музиці», був проведений вчителями української мови та літератури і музичного мистецтва. Як тече чиста і прозора вода з  гірського джерела, так і мелодійне Тарасове слово проникало  у душі школярів  і дарувало їм святе,  рідне і невмируще.

Учні Дзержинівської СШ стали учасниками виховного заходу «До мене всміхнувся Шевченко» під час якого не тільки переглянули фільм «Мій Шевченко», а й стали учасниками інсценізації картин Шевченка-художника.

Старшокласники Василівської СШ-інтернату під керівництвом вчителя українсько мови та літератури О.А.Сікан створили проектну роботу «Вінок слави Великому Кобзареві».

Конкурс читців «Читаючи Шевченка…», мовно-літературне свято «Коли б не він, то люди нас не знали», літературна вікторина «Чи знаємо ми Шевченка», година спілкування «Шевченкові слова добра й любові, як слово батьківське в душі ми збережем» нещодавно пройшли в Новопокровській СШ. Діти знають шевченківські поезії на пам'ять, їх читають, ними втішаються.

В Березнуватівській СШ відбувся конкурс читців «Уклін тобі, Тарасе», конкурс юних художників «Квіти Кобзареві». До речі, Попов Роман та Буряк Станіслав учні 11 класу цієї школи (вчитель Півненко Л.І.), в грудні 2013 року пройшли заочний відбірковий тур обласного етапу міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Серед сотні учасників компетентне журі відзначило творчі роботи Станіслава та Романа і вони  візьмуть участь в очному етапі конкурсу, що відбудеться 26 січня 2014 року в місті Дніпропетровську.

Нещодавно  лунали Шевченкові слова через народну пісню  під час   музичної години  «Шевченко в музиці» в Жданівській СШ. Вчителі та учні  милувалися художніми образами, намальованими митцем, під час виставки «Мистецька спадщина Тараса Шевченка». В школі проведено виховну годину «Величне слово Кобзаря».

Вікторина «Творчість Кобзаря», виставка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» пройшли в Башмачанській СШ. А вчителька початкових класів цієї школи Проценко Т.М. залучила другокласників до створення класного міні-проекту «Славні нащадки Кобзаря».    

Тарас Шевченко – не минуле, а наш сучасник. Його слова – то правда сьогодення. Його творчість – геній для всього світу. Тарас Шевченко – це, зрештою, сучасно й актуально. Пам'ятаючи, шануючи  і вивчаючи Шевченка ми відроджуємо наше коріння і будуємо своє майбутнє. Виконана робота по вшануванню величі таланту великого сина України - це лише початок, попереду – безліч нових відкриттів і вражень від спілкування з безмежною, багатогранною творчою спадщиною Кобзаря.

Тетяна Грабко,
методист Солонянського РНМК

Нехороша М.І.
Завідувач лабораторії моніторингу якості освіти ДОІППО

В умовах глобальної інформатизації, інтеграційних процесів виникла гостра потреба у становленні освіти нового покоління, її орієнтації на європейський і світовий освітній простір, із випереджальним спрямуванням, підвищенням якості і конкурентоспроможності, новими стандартами та змістом. Саме освіта має сформувати інноваційну особистість, яка усвідомлює реалії сучасного світу, здатна жити і діяти в ньому, бути, по суті, не тільки громадянином своєї країни, а й громадянином світу.

Основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в галузі освіти визначено Національною стратегією розвитку освіти України на період до 2021 року. В числі стратегічних - забезпечення права усіх громадян України на здобуття якісної загальної середньої освіти.

З огляду на сучасні та перспективні освітньо-виховні завдання, важливе місце в освітньому комплексі країни займають вечірні (змінні) загальноосвітні навчальні заклади.

Сучасна вечірня школа гарантує неперервне навчання, дає можливість реалізувати конституційне право на здобуття середньої освіти всім, хто цього потребує, забезпечує можливість навчання без відриву від виробництва, через створення системи різновікових класів і груп, з очною, заочною, вечірньою, дистанційною формами навчання або екстерном.

Сьогодні вечірня школа помолодшала. До вечірньої школи приходять 45% підлітків 13-15 років, 26% - до 25 і більше, переважна більшість яких – із соціально незахищених, багатодітних, неповних сімей, із негативним минулим досвідом навчання, низьким рівнем знань, девіантною поведінкою, дорослі, які своєчасно не отримали освіту з тих чи інших причин. Частина з них пережила життєві, сімейні, фінансові, психологічні травми чи проблеми, і здебільшого бажання молоді вчитися є усвідомленим.

За твердженням фахівців, специфіка контингенту учнів надає вечірнім школам статус своєрідних центрів реабілітації і психологічної підтримки підлітків і молоді.

Діяльність сучасних вечірніх шкіл області в першу чергу спрямовується на рреалізацію важливої соціально - педагогічної проблеми - моральної підтримки молоді, надання допомоги у подоланні негативного ставлення до навчання, виявлення і розкриття творчого потенціалу, фомування навичок самоосвіти та життєво важливих компетентностей: правових, соціальних, екологічних, технологічних.

Що пропонує сучасна наука?

Нормативні документи про освіту щодо перспектив її розвитку, теоретико-методологічні засади визначають основоположні принципи концепціі гуманізації освіти, гуманістичної психології, (закономірності психічного розвитку особистості), основні закономірності андрагогіки ( навчання дорослих).

«Гуманна педагогіка, – за твердженням Шалви Амонашвілі, - це та, яка в змозі залучити дітей до процесу творення самих себе, адаптуватись до сучасних соціальних умов».

У свій час Сократ сказав: «У кожній людині – сонце. Тільки дайте йому світити».

Гуманна педагогіка стає базовою в організації навчання і виховання молоді вечірньої школи №12 м. Кривого Рогу.

Ще у 1954 році школа відкрила свої двері для перших учнів. Сьогодні й упродовж останніх 15 років очолює школу Крісанова Олена Миколаївна.

У школі створена атмосфера добра, уваги до кожного учня, допомоги йому і підтримки. Колектив школи розуміє, що учень має відтанути серцем, стати добрішим, повірити в себе, тому його успіх стає радістю для всіх.

 У роботі з учнями вчителі керуються психологічними заповідями: «Слухай мене, щоб я умів слухати. Поважай мене, щоб я поважав інших. Вір мені, щоб я повірив. Не принижуй мене, щоб я не принижував. Розмовляй зі мною, щоб я умів спілкуватися. Допомагай мені, щоб я став твоїм помічником. Почуй мене, щоб я це відчув. Люби мене, щоб я вмів любити.»

Організаційно-педагогічну діяльність колектив учителів будує на основі моніторингу вікового складу учнів, їх запитів та інтересів, життєвих і професійних прагнень, рівня навчальних досягнень, контрольних випробувань.

Дослідження науковців свідчать, що сьогодні найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання ( звичайний урок – 5%, читання –10%), а найбільших – інтерактивного (дискусійні групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших або практичне застосування знань – 90%).

 Слід зауважити, що в наукових працях розроблені методики впровадження нових освітніх технологій у педагогічний процес загальноосвітніх шкіл. Разом з тим сучасні психологи, виходячи із специфіки навчання дорослих учнів, рекомендують використовувати розвивальні форми організації навчальної діяльності.

 Педагогічний колектив школи в роботі з молоддю включає різні організаційні форми навчання: застосування інноваційних інтерактивних технологій, методів-проектів, дослідницько-пошукових занять, пізнавальних ігор, індивідуальних і групових творчих робіт, захист творчих завдань, екскурсії, Ці методи передбачають принципову переорієнтацію вчителя з інформатора на фасилітатора (того, хто здійснює супровід).

Інтерактивні методи навчання є складовою особистісно-зорієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації молоді, прояву інтересу до процесу навчання, усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі і потенціалу в ньому, впевненості, що отримані знання поможуть стати успішними в житті.

Основний принцип учителів зазначеної школи – співпраця з учнем, повага до нього, глибоке розуміння природних, психологічних особливостей, створення умов для розкриття здібностей і прагнень, Разом навчаємось. Разом радіємо. Разом відпочиваємо.

Центральною фігурою у процесі навчання, виховання, соціалізації молоді є класний керівник. У школі чітко відпрацьовані основні функції класного керівника: діагностична, організаторська, виховна, координаційна, стимулююча, корекційна, соціальна.

 В рамках обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» працюють класи з вечірньою формою навчання при середній школі №34 м. Кривого Рогу.

Керівник школи Макарова Людмила Іванівна.

Сьогодні класи з вечірньою формою навчання мають статус поліпрофільного, різнорівневого закладу, відкритого, з варіативністю освітніх послуг.

Педагогічний колектив створює інноваційні засоби реабілітаційної педагогіки з метою фізичного і психічного оздоровлення молоді, корекції її поведінки, розвитку пізнавальних якостей, адаптації до сучасного ринкового соціуму, забезпечення соціального захисту і підтримки.

Як свідчить статистика, у підлітковий період у 7 разів збільшується кількість негативних і в 40 разів немотивованих вчинків. А в період з 16 -17 років підлітками скоюється до 60% злочинів. 85% учнів школи палять; 25% вживають алкогольні напої; 3% вживають «легкі» наркотики.

Психологи стверджують: для того, щоб підліток успішно розвивався, провідною діяльністю має стати не лише навчання, але й процес виховання.

У зв’язку із збільшенням асоціальних явищ серед неповнолітніх, педагогічним колективом класів з вечірньою формою навчання напрацьована система профілактично-корекційних заходів.

Система включає: облік учнів групи ризику, неблагонадійних сімей, вивчення їх житлово-побутових умов проживання, соціального оточення, надання допомоги підліткам із неблагополучних сімей, попередження пропусків уроків, проведення тижнів та місячників з правової тематики, годин відкритих думок, зустрічі з представниками правоохоронних органів. У школі діють рада профілактики, шкільний наркопост, психолого – педагогічна служба.

Класними керівниками постійно проводяться тренінги з культури спілкування, діє практикум » Спілкування як основний засіб самоствердження», усні журнали: «Ідеологія порнокультури», »Його величність Закон».

Школа співпрацює зі службами в справах дітей, сім’ї, молоді та спорту, громадськими організаціями, кримінальною міліцією. Постійно проводяться рейди «Діти вулиці», «Неблагополучна сім’я», «Урок».

З метою адаптації навчального процесу до вікових особливостей молоді здійснюється моніторинг рівня соціалізації, сформованості громадянських, морально-духовних якостей учнів та їх батьків.

Учні 10-11 класів беруть активну участь в інтелектуальних змаганнях, зайняли призові місця у конкурсах історичних, літературних читань, Всеукраїнському конкурсі літературних творів серед учнівської молоді «Олімпійський рух: історія і сьогодення», Міжнародному молодіжному конкурсі творів епістолярного жанру, науково - дослідницьких змагань «Пектораль».

Під час функціонування класів з вечірньою формою навчання більше 20% випускників отримали атестати з балами достатнього та високого рівня, випускники школи навчаються в коледжах, технікумах, університетах.

Фактично школою-родиною, в якій панує атмосфера доброти і великої поваги до учнів, їх інтересів і нахилів, можна назвати Перещепинську вечірню (заочну) школу Новомосковського району.

56 років функціонує вечірня в районі. Вона, як добра матінка, збирає щороку під своє тепле крило підлітків і дорослих.

Школа дала можливість одержати середню освіту понад 7 тисячам учнів. Серед колишніх випускників - вчителі, юристи, інженери, працівники культури і мистецтва, просто порядні працівники. Очолює школу Зеніч Анна Іванівна.

Сучасних учнів вже не так цікавлять традиційні уроки, молодь надає перевагу інтерактивним технологіям.

Ці методи, на думку науковців, підвищують рівень засвоєння знань, якість навчання, впливають на розвиток самосвідомості особистості.

Важливо, що інтерактивні технології створюють атмосферу співпраці, порозуміння, доброзичливості, спонукання до навчання. На різних етапах навчання проводиться проблемна консультація, евристична бесіда, пошукова робота, колективно – групове навчання, методи незакінченої роботи, рефлексивних запитань, ситуативне моделювання, відеокіно за програмою «Вчителі Онлайн».

Принципів гуманної педагогіки дотримується педагогічний колектив в організації виховної роботи школи. У зв’язку з цим адаптивне навчання і виховання здійснюється не лише за рахунок цілеспрямованого відбору дидактичного матеріалу, але й оптимального вибору виховних завдань на кожному уроці.

Залучаються учні до загальнокультурних цінностей через вивчення предметів художнього та естетичного спрямування.

Склалася традиція разом подорожувати по рідній землі, відвідувати творчі виставки й театральні вистави.

Школа має активну електронну адресу, зареєстровану на освітньому порталі «Класна оцінка», користується програмою «Курс. Школа» На сайті школи винесено завдання для самостійної підготовки учнів до заліків. Всі вчителі пройшли навчання за програмою «Вчителі Онлайн»

В умовах дії принципів дії концепції гуманної педагогіки особлива увага в навчанні молоді Софіївської вечірньої школи зосереджується на виробленні напрямів демократизації навчального процесу.

Директор - Киселиця Світлана Петрівна.

Навчання проводиться з урахуванням результатів соціологічно-психологічних вивчень умов проживання, потреб і мотивації у навчанні, життєвих планів, рівня навчальних досягнень учнів.

Це виявляється можливим завдяки включенню до змісту освіти діагностичного, прогностичного, мотиваційного, організаційно-діяльнісного, рефлексивного, контрольно-оціночного та корекційного компонентів.

Здійснюється поступовий перехід від навчання до самонавчання за принципом: учень навчається, а вчитель керує ним і надає учням напрямки та орієнтири в творчому зростанні.

Даний напрям роботи вчителя передбачає залучення учнів до самостійного виконання науково-дослідницької роботи, підготовки учнями презентацій з тієї чи іншої теми, роботи з електронними тестами, участь у дискусіях і обговореннях, відстоюванні власної думки, створення ситуацій самоперевірки, аналізу особистих пізнавальних і практичних дій.

Враховуючи психофізичні особливості дорослих учнів, школа здійснює навчальний процес так, щоб учень відчув потребу у знаннях для розв’язання своїх життєвих і професійних проблем.

З точки зору науковців, функціями системи освіти дорослих є:

 • адаптивна – пристосування до нових вимог життя в суспільстві, що динамічно змінюється;
 • компенсуюча – відтворення освітніх можливостей, які раніше були відсутні або втрачені;
 • розвивальна – збагачення діяльнісних можливостей людини та її духовного світу;
 • комунікативна – передавання соціального досвіду від покоління до покоління;
 • заохочувальна – стимулювання освітніх потреб людини;
 • аналітична – дослідження й аналіз чинників, що впливають на потребу громадян у неперервній освіті;
 • перетворювальна – зміна освітнього та освітньо- кваліфікаційного рівня особи впродовж життя, а також інтелектуального та культурного рівня суспільства;
 • прогностична – наукове передбачення розвитку особи й суспільства.

Вечірня школа відображає й несе в собі всі проблеми нашого суспільства.

Порівняно з масовою загальноосвітньою школою, у вечірній школі набагато складніші умови здійснення навчально-виховного процесу, зокрема й особистісно зорієнтованого навчання Немає специфічного, так необхідного, методичного забезпечення, т.зв. комплексу засобів і методів навчання дорослої молоді, спеціальних посібників і підручників, що ускладнює роботу учителів з молоддю.

І все ж залишаються працювати з різновіковим контингентом учнів люди, закохані в свою професію і віддані їй. Про це слід частіше говорити і писати.